YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.26 trang 72 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.26 tr 72 sách BT Lý lớp 12

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m. Bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tính tổng số vân sáng’và vân tối trong miền giao thoa. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Khoảng vân giao thoa :

\(i = \frac{{\lambda D}}{a} = \frac{{0,{{6.10}^{ - 6}}.2,5}}{{{{10}^{ - 3}}}} = 1,{5.10^{ - 3}}m = 1,5mm\)

Số khoảng vân trong một nửa bề rộng của miền giao thoa :

\(N = \frac{L}{{2i}} = \frac{{2,5}}{{2.1,5}} = 4,17\)

Số vân sáng trong một nửa bề rộng, không kể vân trung tâm là 4 vân. Số vân sáng trong cả bề rộng của miền giao thoa, kể cả vân trung tâm :

(2.4) + 1 = 9 vân

Số vân tối trong một nửa bề rộng : 4 vân.

Số vân tối trong cả bề rộng của miền giao thoa : 2. 4 = 8 vân.

Tổng số vân sáng và vân tối trong miền giao thoa : 9 + 8 = 17 vân.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.26 trang 72 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng: Nguồn sáng phát ra 2 bức xạ có bước sóng lần lượt là lamđa1 = 0,5um ; lamđa2 = 0,75um. Xét tại M là vân sáng bậc 6 của vân sáng ứng với bước sóng lamđa1 và tại N là vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng lamđa2 ( M,N cùng phía với O). Trên MN ta đếm được bao nhiêu vân sáng?

  A     9     

  B     7

  C     3     

  D     5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Trong thí nghiệm Young về hiện tượng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S đồng thời phát ra 3 ánh sáng đơn sắc: bước sóng 1(tím) \(=0,4.10^{-6}\left(m\right)\),bước sóng 2(lam)\(=0,48.10^{-6}\left(m\right)\) ,bước sóng 3(đỏ)\(=0,72.10^{-6}\left(m\right)\), cho khoảng cách giữa 2 khe là 1(mm), khoảng cách từ 2 khe đến màng là 1(m)

  a/Tìm tọa độ vân trùng là kết quả trùng nhau của 3 hệ vân gần vân trung tâm nhất

  b/Từ vân trung tâm đến vân trùng nói trên có bao nhiêu vân màu tím, bao nhiêu vân màu lam, bao nhiêu vân màu đỏ

  c/Từ vân trung tâm đến vân trùng nói trên ta quan sát được bao nhiêu vân màu tím, màu lam, màu đỏ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4 μm, λ2 = 0,48 μm. Biết khoảng cách giữa hai khe a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2m. Bề rộng của vùng giao thoa là 2cm. Hãy tìm số vân sáng quan sát được trên màn.

  A-    45

  B-    41

  C-    43

  D-    46

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,75 μm. Khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 2m. Tại điểm cách vân trung tâm 3,3mm có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng tại đó?

  A-    3

  B-    4

  C-    6

  D-    5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 0,9 mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là 1 m. Khe S được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,38μm ≤ λ ≤ 0,76μm. Bức xạ đơn sắc nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm 3 mm?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe young. khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 50cm. ánh sáng sử dụng gồm 4 bức xạ có bước sóng : λ1 = 0,64μm , λ2 = 0,6μm , λ3 = 0,54μm.  λ4 = 0,48μm . Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân cùng màu với vân sáng trung tâm là?

  A. 4,8mm                                 

  B. 4,32 mm                             

  C. 0,864 cm                     

  D. 4,32cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S cách đều hai khe phát ra đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 0,48 ; 0,56 và 0,64 (đơn vị 10-6m). Trên màn quan gọi M và N là hai vạch liên tiếp có màu giống màu vạch sáng trung tâm. Tổng số vân sáng của 3 bức xạ trên có trong khoảng MN( k kể M và N) là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  Trong thí nghiệm về giao thoa.nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là 750 nm , 675 nm và 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5.10-6 m có vân sáng của bức xạ nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Cho thí nghiệm Y-âng, khoảng cách hai khe sáng 0,2 mm, khoảng cách từ hai khe sáng tới màn là 1 m. Người ta dùng đồng thời ba ánh sáng đơn sắc màu đỏ, lam và tím có bước sóng tương ứng là 760 nm, 570 nm và 380 nm. Trên màn quan sát, điểm M và N nằm về một phía vân trung tâm và cách vân trung tâm tương ứng là 2 cm và 6 cm. Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N.

  A. 28                              B. 21                               C. 33                              D. 49

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y- âng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 3 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3 m. ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda\)= 0,64\(\mu\)m. Bề rộng trường giao thoa là 12 mm. Số vân tối quan sát được trên màn là

  A.15.

  B.16.

  C.17.

  D.18.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Thí nghiệm giao thoa khe Y - âng, hai khe cách nhau 0,8 mm, màn cách hai khe 2,4 m, ánh sáng làm thí nghiệm có \(\lambda\) = 0,64 \(\mu\) m. Bề rộng của vùng giao thoa trường là 4,8 cm. Số vân sáng trên màn là

  A.25.

  B.24.

  C.26.

  D.23.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Trong thí nghiệm khe Y - âng với a = 0,5 mm, D = 2 m. Thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng \(\lambda \)= 0,5\(\mu m\) . Khoảng cách giữa hai vân sáng nằm ở hai đầu là 32 mm. Số vân tối quan sát được trên màn là

  A.14.

  B.16.

  C.17.

  D.18.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Trong thí nghiệm Iang về giao thoa ánh áng, nguồn \(S\)phát ra 3 ánh sáng đơn sắc:λtím=0,42μm, λlục=0,56μm,,λđỏ=0,7μm. Tại vị trí vân sáng gần vân sáng trung tâm nhất có màu giống nhau như màu của vân sáng trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng màu đỏ:
  A.4          B.12        C.15            D.20

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  thực hiện thí nghiệm y_âng về giao thoa ánh sáng. hai khe sáng cách nhau 4mm. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng là 0,6 um . Vâng sáng bậc 3 cách vâng sáng trung tâm tâm 0,9 mm. Tính khoảng cách từ 2 khe sáng đến màng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  Trong thí nghiệm giao thoa khe Young về giao thoa ánh sáng, cho a = 0,6 mm, D = 2 m. Trên màn quan sát được 21 vân sáng. Khoảng cách giữa hai vân sáng nằm ở hai đầu là 40 mm. Bước sóng của ánh sáng đó bằng

  A.0,57 \(\mu\)m.

  B.0,60 \(\mu\)m.

  C.0,55 \(\mu\)m.

  D.0,65 \(\mu\)m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng 0,6 μm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc

  A.3.

  B.6.

  C.2.

  D.4.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là

  A.21 vân.

  B.15 vân.

  C.17 vân.

  D.19 vân.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

   

   

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có

  bước sóng λ1 . Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2=\(\frac{5}{3}\)λ1 thì tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là:

  A.7 B. 5 C. 8. D. 6

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc λ, màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 2Δa thì tại M là:

  A-    vân sáng bậc 7.

  B-    vân sáng bậc 9.

  C-    vân sáng bậc 8.

  D-    vân tối thứ 9.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Trong thí nghiêm Y-âng về giao thoa ánh sáng 2 khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách giữa 2 khe là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 2m. số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 4 mm là

  A. 5             B. 4                      C. 7                        D. 6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Trong thí nghiệm giao thoa khe Y - âng cho a = 0,5 mm, D = 1,2 m. Đặt trước khe S1 một bản mặt song song độ dày e, chiết suất n = 1,5, thì thấy hệ vân dời đi một đoạn là x = 3 mm. Bản song song có độ dày bao nhiêu?

  A.e = 2,5 \(\mu m\).

  B.e = 3\(\mu m\) .

  C.e = 2\(\mu m\).

  D.e = 4\(\mu m\) .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y_âng, 2 khe được chiếu bởi chùm sáng gồm 3 bức xạ đơn sắc λđỏ= 0,42μm λlục=0,56μm  λtím=0,7μm. Giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm có 14 vân màu lục Tìm số vân tím và đỏ nằm giữa 2 vân sáng liên tiếp kể trên

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Thực hiện giao thoa ánh sáng có bước sóng λ = 0,6 μm với hai khe Young cách nhau a = 0,5 mm. Màn ảnh cách hai khe một khoảng D = 2 m. Ở các điểm M và N ở hai bên vân sáng trung tâm, cách vân sáng trung tâm 3,6 mm và 2,4 mm, ta có vân tối hay sáng?

  A.Vân ở M và ở N đều là vân sáng.

  B.Vân ở M và ở N đều là vân tối.

  C.Ở M là vân sáng, ở N là vân tối.

  D.Ở M là vân tối, ở N là vân sáng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc đối với khe Young. Trên màn ảnh, bề rộng của 10 khoảng vân đo được là 1,6 cm. Tại điểm A trên màn cách vân chính giữa một khoảng x = 4 mm, ta thu được

  A.vân sáng bậc 2.

  B.vân sáng bậc 3.

  C.vân tối thứ 2 kể từ vân sáng chính giữa.

  D.vân tối thứ 3 kể từ vân sáng chính giữa.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Trong thí nghiệm giao thoa Young các khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách giữa hai khe là 0,3 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Cho \(\lambda_{đỏ}=0,76 \mu m\),\(\lambda_{tím}=0,4\mu m\) . Khoảng cách từ vân sáng đỏ bậc 2 đến vân sáng tím bậc 2 nằm cùng bên vân sáng trung tâm là

  A.4,8mm.

  B.2,4mm.

  C.24mm.

  D.2,4nm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, người ta bố trí sao cho khoảng cách S1S2=a=4mm, khoảng cách từ S1 và S2 đến màn quan sát là D=2m. Quan sát cho thấy trong phạm vi giữa hai điểm P,Q đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm có 11 vân sáng, tại P và Q là hai vân sáng. Biết PQ=3mm.
  a) Tính bước sóng do các nguồn phát ra.
  b) Điểm M1 có tọa độ XM1=0,75mm là vân sáng hay vân tối?
  c) Điểm M2 cách M1 một khoảng 1,8 mm là vân sáng hay vân tối?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  trong thí nghiệm Y - âng về giao thoa ánh sáng, hai khe sáng được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng từ 0,38 \(\mu m\) đến 0,76 \(\mu m\). Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 \(\mu m\) còn có bao nhiêu vân sáng của ánh sáng đơn sắc khác ?

  A.4.

  B.3.

  C.7.

  D.8.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Trong thí nghiệm yuong về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sang la a khoang cach tu man toi khe la D=1,2m.Đặt trong khoảng giữa hai khe 1 thấu kính hội tụ sao cho trục chính của thấu kính vuông góc với mặt phẳng hai khe.Di chuyển thấu kính dọc theo trục chinh, thấy có hai vị trí cho ảnh rỏ nét cả hai khe trên man,2 ảnh cách nhau các khoảng 0,4mm va 1,6mm.Bỏ thấu kính đi, chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc thu được hệ vân giao thoa trên mạn có khoảng vân la i=0,72mm.Tìm bước sóng của ánh sáng 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  trong thí nghiệm Y-âng, nếu chiếu bức xạ có bước sóng λ1=0,4μ thì trên bề rộng L người ta thấy 31 vân sáng, nếu thay bước sóng λ1 bằng bức xạ có bước sóng λ2=0,6μ thì người ta thấy có 21 vân sáng. Biết trong cả 2 TH thì 2 điểm ngoài cùng khoảng L đều là vân sáng. Nếu chiếu đồng thời 2 bức xạ trên thì trên bề rộng L quan sát được bao nhiêu vân sáng?

  A. 41          B. 42            C. 43                  D.44

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Thiên Mai

  Trong thí nghiệm giao thoa Y- âng, nguồn S phát bức xạ có bước sóng 500nm, khoảng cách giữa hai khe 1,5mm, màn quan sát E cách mặt phẳng hai khe 2,4m. Dịch chuyển một mối hàn của cặp nhiệt điện từ vân trung tâm trên màn E theo đường song song với mặt phẳng hai khe thì cứ sau một khoảng bằng bao nhiêu kim điện kế lại lệch nhiều nhất?
  A. 0,3 mm. 
  B. 0,6 mm. 
  C. 0,8 mm. 
  D. 0,4 mm.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF