• Câu hỏi:

  Xét một gen gồm 2 alen trội lặn hoàn toàn. Số loại phép lai khác nhau về kiểu gen mà cho thế hệ sau đồng tính là:

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các kiểu gen tạo ra từ cặp gen này là AA, Aa và aa.

  Các phép lai giữa các cặp gen khác nhau nhưng cho thế hệ sau đồng tính là:

  AA x aa → AA

  AA x Aa → 100% A-

  AA x aa → 100% Aa (gen trội hoàn toàn).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC