AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở E.coli khi môi trường có lactozo thì:

  • A. Protein ức chế không được tổng hợp
  • B. Protein ức chế không gắn vào vùng vận hành
  • C. Sản phẩm của gen cấu trúc không được được tạo ra
  • D. ARN polimeraza không gắn vào vùng khởi động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi môi trường có lactozo thì chất này sẽ kết hợp với protein ức chế do gen điều hòa tạo ra làm protein ức chế không gắn vào vùng vận hành được và quá trình phiên mã được khởi động.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>