• Câu hỏi:

  Cá thể có kiểu gen AaBbDD khi giảm phân sinh ra bao nhiêu loại giao tử:

  • A. 2
  • B. 8
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cặp gen Aa cho ra 2 loại giao tử A, a.

  Cặp gen Bb cho ra 2 loại giao tử B, b.

  Cặp gen DD cho ra 1 loại giao tử D.

  Vậy số loại giao tử tạo ra là: 2x2x1=4 giao tử.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC