AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho P: aaBbDdeeFf x AABbDdeeff thì tỷ lệ kiểu hình ở con lai: A - bbD - eeff là:

  • A. 1/4
  • B. 1/8
  • C. 1/16
  • D. 3/32

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phân tích phép lai từng cặp gen như sau

  aa x AA → Kiểu hình A- là 100%

  Bb x Bb → Kiểu hình bb là 1/4

  Dd x Dd → Kiểu hình D- là 3/4

  ee x ee → Kiểu hình ee là 100%

  Ff x ff → Kiểu hình ff là 1/2

  Như vậy kiểu hình A - bbD - eeff sẽ là 3/32.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>