• Câu hỏi:

  Trường hợp cơ thể sinh vật trong bộ nhiễm sắc thể gồm có 2 bộ nhiễm sắc thể của loài khác nhau là:

  • A. Thể dị đa bội
  • B. Thể lệch bội
  • C. Đa bội thể chẵn 
  • D. Đa bội thể lẻ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi cơ thể sinh vật mang bộ nhiễm sắc thể gồm có 2 bộ nhiễm sắc thể của loài khác nhau thì số lượng NST trong cơ thể sinh vật là 4n.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC