AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trao đổi đoạn giữa 2 NST không tương đồng gây hiện tượng:

  • A. Đảo đoạn
  • B. Lặp đoạn
  • C. Chuyển đoạn
  • D. Hoán vị gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đột biến chuyển đoạn xảy ra giữa 2 NST không tương đồng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>