AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong một gia đình mẹ có kiểu gen XB Xb bố có kiểu gen Xb Y sinh được con gái có kiểu gen XB XB Xb. Biết rằng quá trình giảm phân ở bố và mẹ đều không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Kết luận nào sau đây là đúng về quá trình giảm phân ở bố và mẹ?

  • A. Quá trình giảm phân 2, ở bố nhiễm sắc thể giới tính không phân li, ở mẹ giảm phân bình thường
  • B. Quá trình giảm phân 2, ở mẹ nhiễm sắc thể giới tính không phân li, ở bố giảm phân bình thường
  • C. Quá trình giảm phân 1, ở mẹ nhiễm sắc thể giới tính không phân li, ở bố giảm phân bình thường
  • D. Quá trình giảm phân 1, ở bố nhiễm sắc thể giới tính không phân li, ở mẹ giảm phân bình thường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì con gái có kiểu gen XBXBXb nên chắc chắn con gái được nhận giao tử XBXB từ mẹ, còn giao tử Xb từ bố. Như vậy quá trình giảm phân ở mẹ bị rối loạn.

  Nếu giảm phân 1 ở mẹ bị rối loạn phân li thì sẽ tạo ra 1 loại giao tử là XBXb.

  Nếu giảm phân 2 ở mẹ bị rối loạn phân li thì sẽ tạo ra 2 loại giao tử là XBXB và XbXb.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>