Bài tập 3 trang 7 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 7 sách GK Hóa lớp 12

Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ta chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOC3H7.

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. HCOOC­3H5.

Gợi ý trả lời bài 3

Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ta chất Y có công thức C2H3O2Na ⇒ X là este RCOOR'. 1 Cacbon trong nhóm -COO nên suy ra R = 1Cacbon

Vậy công thức cấu tạo của X là CH3COOC2H5

⇒ Đáp án C.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 7 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Ngôn Tình Best

  Cho hh X gồm ancol etylic và 2 axit cacboxylic no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng td hết với Na giải phóng ra 11,2l H2 ở đktc. Nếu đun nóng hỗn hợp X có H2SO4 đặc xúc tác thì các chất vừa đủ pư với nhau tạo thành 43,6g este ( giả thiết các pư este hóa xảy ra như nhau và đạt H=80%).Hai axit là?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • đang vu

  Hỗn hợp E chứa nhiều este (đều no, hở và không có nhóm chức khác). Đốt cháy hoàn toàn 23,56 gam E bằng lượng vừa đủ O2 thu được 0,98 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng E trên bằng dung dịch chứa 0,27 mol NaOH (vừa đủ) thu được a gam hỗn hợp muối Z và hỗn hợp các ancol đơn chức T. Nếu đốt cháy hết lượng Z thì thu được 0,245 mol H2O. Tính giá trị của a?

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
 • Sam sung

  Cho 4,6 gam Na tác dụng vừa đủ với dung dịch axit axetic

  a, viết pthh xảy ra

  b, tính thể tích khí hidro thu được ở dktc

  c, tính khối lượng este thu được khi cho rượu Etylic tác dụng hết với lượng A trên. Biết rằng hiệu suất của phản ứng là 80% .

  Biết H = 1,O=16, Na=23,C=12

  Nhanh giúp mình , mình cần gấp , xin cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Phân hủy CH3COOC2H5 trong môi trường NaOH thu đc?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Xà phòng hóa hoàn toàn 12,50 gam hỗn hợp 2 este đơn chức thu đc 13,70 gam hỗn hợp 2 muối của 2 axit là đồng đẳng kế tiếp và 4,80 gam 1 ancol. Công thức của 2 este là:

  A. CH3COOC2H5 & C2H5COOC2H5 B. HCOOCH3 & CH3COOCH3

  B. CH3COOCH3 & C2H5COOCH3 D. HCOOC2H5 & CH3COOC2H5

  Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozo (C12H22O11) rồi cho toàn bộ SP thu đc t/d với AgNO3/NH3 (dư, đun nóng) thu đc m gam bạc. G.trị của m là: A.43,2 B.21,6 C.10,8 D.32,4

  Help ai có thể làm ra đc thì cho mình xin luôn bài giải nha >"<

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Help me!

  1.thực hiện phản ứng este hoá giữa 12gam CH3COOH và 6.9 gam ancol etylic. Hiệu suất phản ứng đạt 60%. Khối lượng este thu được là?

  2.Xà phòng hoá 8.8gam etyl axetat bằng 200ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn có khối lượng là? 3.Đốt cháy hoàn toàn 0.1 mol một este đơn chức cần vừa đủ V lít O2(đktc) thu được 17.6 gam CO2 và 5.4 gam nước. Trị số của V là ? 4Xà phòng hoá hoàn toàn 22.2 gam hỗn hợp gồm 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M ( đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là? 5.Đun 12 gam axit axtic với 13.8 gam etanol( có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  X là một este đơn chức. Thủy phân 0,01 mol X với 300ml NaOH 0,1M đến khi pứ xảy ra thu được dd Y. Cô cạn Y thu đcphần hơi ( chỉ có nước) và 2,38g chất rắn. Số ctct của X là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  bài 1: chất X và Y có cùng CTTQ CnH2nO2. % về khối lượng của oxi là 53,333. X tác dụng vs dd NaOH ngay t0

  thường còn Y tác dụng vs dd NaOH khi đun nóng. vậy X và Y có ctct lần lượt là?

  bài 2: hh X gồm axit CH3COOH và axit C2H3COOH (tỉ lệ mol 2:1) lấy 6,4g hh X tác dụng vs 5,75g C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu đk m gam hh este (hsuất bằng 80%) gtrị của m là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  1 : chất hữu cơ X có ctpt c5h8o2 .cho 5 g X tác dụng hết với dd naoh, thu hợp chất hữu cơ không làm mất màu br và 3,4 g muối.X?

  2:X là andehit đơn chức .5,8g X tác dụng lượng dư với Agno3/nh3 được 21,g Ag .nếu đốt cháy 0,1mol đồng đẳng kế tiếp của X thì cần bn mol o2?

  3: đốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic E thu được y mol Co2 và z mol H2o(z=y_x).cho x mol tác dụng với NAHCO3 dư được y mol co2.E?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  E là este mạch không nhánh chỉ chứa C, H, O, không chứa nhóm chức nào khác. Đun nóng một lượng E với 150ml dung dịch NaOH 1M đến kết thúc phản ứng. Để trung hòa dung dịch cần 60ml dung dịch HCl 0.5M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa được 11,475 gam hỗn hợp hai muối khan và 5,52 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức. Tìm công thức cấu tạo của este?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Hỗn hợp E gồm 3 este đa chức của axit oxalic và hai rượu đơn chức, no, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp. Thực hiện phản ứng xà phòng hóa hoàn toàn 4,8 gam hỗn hợp E bằng dung dịch xút vừa đủ thì thấy đã dùng hết 19,48 ml dung dịch NaOH 11% (có khối lượng riêng 1,12 g/ml). Công thức của hai rượu tạo nên hỗn hợp E là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y , đều mạch hở và có cùng số nguyên tử C, tổng số mol của 2 chất là 0,5mol( số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33,6 lít khí CO2(dktc) và 25,2 gam H2O. Mặc khác , nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hóa( hiệu suất là 80%) thì số game este thu được là :
  A. 22,80g
  B.34,20g
  C.27,36g
  D.18,24g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời