Hỏi đáp Hóa học 12 về Este

Nếu các em có những khó khăn nào về tính chất vật lý, tính chất hóa học hay ứng dụng của Hoá học 12 Bài 1 este, các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về phản ứng hóa học của este cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (242 câu):

 • Anne Kim
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngôn Tình Best

  Hỗn hợp M gồm 2 este là đồng phân của nhau X và Y có công thức phân tử là C4H8O2. Khi cho 1 mol hh M (với tỉ lệ số mol của X và Y) tác dụng với dd NaOH dư đều thu được tổng khối lượng ancol như nhau. Có bao nhiêu hh M thỏa mãn?   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngôn Tình Best

  Cho hh X gồm ancol etylic và 2 axit cacboxylic no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng td hết với Na giải phóng ra 11,2l H2 ở đktc. Nếu đun nóng hỗn hợp X có H2SO4 đặc xúc tác thì các chất vừa đủ pư với nhau tạo thành 43,6g este ( giả thiết các pư este hóa xảy ra như nhau và đạt H=80%).Hai axit là?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • đang vu

  Hỗn hợp E chứa nhiều este (đều no, hở và không có nhóm chức khác). Đốt cháy hoàn toàn 23,56 gam E bằng lượng vừa đủ O2 thu được 0,98 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng E trên bằng dung dịch chứa 0,27 mol NaOH (vừa đủ) thu được a gam hỗn hợp muối Z và hỗn hợp các ancol đơn chức T. Nếu đốt cháy hết lượng Z thì thu được 0,245 mol H2O. Tính giá trị của a?

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sam sung

  Cho 4,6 gam Na tác dụng vừa đủ với dung dịch axit axetic

  a, viết pthh xảy ra

  b, tính thể tích khí hidro thu được ở dktc

  c, tính khối lượng este thu được khi cho rượu Etylic tác dụng hết với lượng A trên. Biết rằng hiệu suất của phản ứng là 80% .

  Biết H = 1,O=16, Na=23,C=12

  Nhanh giúp mình , mình cần gấp , xin cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Hoa

  Phân hủy CH3COOC2H5 trong môi trường NaOH thu đc?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Hong

  Xà phòng hóa hoàn toàn 12,50 gam hỗn hợp 2 este đơn chức thu đc 13,70 gam hỗn hợp 2 muối của 2 axit là đồng đẳng kế tiếp và 4,80 gam 1 ancol. Công thức của 2 este là:

  A. CH3COOC2H5 & C2H5COOC2H5 B. HCOOCH3 & CH3COOCH3

  B. CH3COOCH3 & C2H5COOCH3 D. HCOOC2H5 & CH3COOC2H5

  Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozo (C12H22O11) rồi cho toàn bộ SP thu đc t/d với AgNO3/NH3 (dư, đun nóng) thu đc m gam bạc. G.trị của m là: A.43,2 B.21,6 C.10,8 D.32,4

  Help ai có thể làm ra đc thì cho mình xin luôn bài giải nha >"<

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Quá

  Help me!

  1.thực hiện phản ứng este hoá giữa 12gam CH3COOH và 6.9 gam ancol etylic. Hiệu suất phản ứng đạt 60%. Khối lượng este thu được là?

  2.Xà phòng hoá 8.8gam etyl axetat bằng 200ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn có khối lượng là? 3.Đốt cháy hoàn toàn 0.1 mol một este đơn chức cần vừa đủ V lít O2(đktc) thu được 17.6 gam CO2 và 5.4 gam nước. Trị số của V là ? 4Xà phòng hoá hoàn toàn 22.2 gam hỗn hợp gồm 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M ( đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là? 5.Đun 12 gam axit axtic với 13.8 gam etanol( có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thụy Mây

  X là một este đơn chức. Thủy phân 0,01 mol X với 300ml NaOH 0,1M đến khi pứ xảy ra thu được dd Y. Cô cạn Y thu đcphần hơi ( chỉ có nước) và 2,38g chất rắn. Số ctct của X là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quế Anh

  bài 1: chất X và Y có cùng CTTQ CnH2nO2. % về khối lượng của oxi là 53,333. X tác dụng vs dd NaOH ngay t0

  thường còn Y tác dụng vs dd NaOH khi đun nóng. vậy X và Y có ctct lần lượt là?

  bài 2: hh X gồm axit CH3COOH và axit C2H3COOH (tỉ lệ mol 2:1) lấy 6,4g hh X tác dụng vs 5,75g C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu đk m gam hh este (hsuất bằng 80%) gtrị của m là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Nhu

  1 : chất hữu cơ X có ctpt c5h8o2 .cho 5 g X tác dụng hết với dd naoh, thu hợp chất hữu cơ không làm mất màu br và 3,4 g muối.X?

  2:X là andehit đơn chức .5,8g X tác dụng lượng dư với Agno3/nh3 được 21,g Ag .nếu đốt cháy 0,1mol đồng đẳng kế tiếp của X thì cần bn mol o2?

  3: đốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic E thu được y mol Co2 và z mol H2o(z=y_x).cho x mol tác dụng với NAHCO3 dư được y mol co2.E?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thuy Kim

  E là este mạch không nhánh chỉ chứa C, H, O, không chứa nhóm chức nào khác. Đun nóng một lượng E với 150ml dung dịch NaOH 1M đến kết thúc phản ứng. Để trung hòa dung dịch cần 60ml dung dịch HCl 0.5M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa được 11,475 gam hỗn hợp hai muối khan và 5,52 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức. Tìm công thức cấu tạo của este?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Nhàn

  Hỗn hợp E gồm 3 este đa chức của axit oxalic và hai rượu đơn chức, no, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp. Thực hiện phản ứng xà phòng hóa hoàn toàn 4,8 gam hỗn hợp E bằng dung dịch xút vừa đủ thì thấy đã dùng hết 19,48 ml dung dịch NaOH 11% (có khối lượng riêng 1,12 g/ml). Công thức của hai rượu tạo nên hỗn hợp E là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hành thư

  Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y , đều mạch hở và có cùng số nguyên tử C, tổng số mol của 2 chất là 0,5mol( số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33,6 lít khí CO2(dktc) và 25,2 gam H2O. Mặc khác , nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hóa( hiệu suất là 80%) thì số game este thu được là :
  A. 22,80g
  B.34,20g
  C.27,36g
  D.18,24g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Thanh

  Hợp chất hữu cơ no đa X có ctpt c7h1204. Cho 0,1mol x td vừa đủ 100g đ NaOH8% thu đc hchc Y và 17,8g hỗn hợp muối ctct X là

  Thủy phân 14,8g hỗn hợp hcooc2h5 và ch3cooch3 bằng naoh vừa đủ thu đc 15g muối. Số mol của 2este lần lượt là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thuy Kim

  Cho m gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức tác dụng tối đa với 350 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng và 28,6 gam hỗn hợp muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 4,48 lít khí CO2(đktc) và 6,3 gam H2O. Giá trị của m là

  A. 30,4

  B. 20,1

  C. 21,9

  D. 22,8

  Xin giải thích chi tiết giùm ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì

  Cho 8,8gam etyl axetat tác dụng với 150ml dd NAOH 1M.cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn thu được là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Trang

  Để xà phòng hóa hoàn toàn 4,85 g hỗn hợp hai este đơn chức X,Y cần 100ml dd NaOH 0,75M. Sau khi pứ xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu được hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp và m(g) muối khan duy nhất. Tìm 2 este và m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Thảo

  C1, cho 35,2g một este đơn chức td hết 150ml dd NaOH 4M thu được dd Y. Làm bay hơi Y thu được 46,4g chất rắn khan. Ctct của este

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Nguyên

  Xà phòng hóa hoàn toàn 22.2g hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng) . Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là

  A. 300ml

  B.150ml

  C.400ml

  D.200ml

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang

  Đốt cháy hoàn toàn 7.4g một este đơn chức X thu được 6.72l khí CO2 ĐKTC và 5.4g nước. Số đồng phân cấu tạo của X là ???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huong Duong

  GIÚP EM VỚI Ạ!!!

  Hỗn hợp X chứa 3 este mạch hở, trong đó có 2 este đơn chức và 1 este 2 chức, không no. Đốt cháy ht 29,04g X cần dùng 1,59 mol o2, thu 20,52g h2o. Mặt khác hidro hóa ht 29,04g X với lượng dư h2 vừa đủ(ni, nhiệt độ) thu được hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ Y với dd NAOH vừa đủ thu được hỗn hợp Z chứa 2 ancol và hỗn hợp T chứa 2 muối của axit kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 13,41g. Nung nóng toàn bộ T với vôi tôi xút thu được hỗn hợp khí có khối lượng là 6,96g. Phần trăm khối lượng của eset có phân tử khối lớn nhất trong X là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trọng Nhân

  help me

  1.đốt 6,512 g một este no đơn chức mạch hở E cần 8, 288 l o2 dktc .nếu đun 6,512 g E VS 100ML dd koh 1M thì sau phản ứng này nếu cô cạn sẽ thu được bn chất rắn khan , biết rằng khối lượng mol của ancol tạo ra E > kl mol của axit tạo thành

  2.cho m g axit axetic t/d vs lượng dư hh x gồm 2 ancol no đơn chức đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 23,136g hh este vs hiệu suất 80% . khi đốt 1 mol hh x cần 3,9 mol O2. TÌM m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang

  giúp mình vớivui

  1. đốt 1,6 g một este x đơn chức thu được 3,52 g co2 và 1,152 g h2o. X tác dụng với dung dịch naoh dư tạo ra 1 ancol mà khi đốt cháy 1 thể tích hơi ancol này cần 3 v o2 đo cùng đ/k. ctctx

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sasu ka

  Cho 4,48 gam hỗn hợp etyl axetat và phenyl axetat (có tỉ lệ mol 1:1 ) tác dụng hết với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị m là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn