Hỏi đáp Hóa học 12 về Este

Nếu các em có những khó khăn nào về tính chất vật lý, tính chất hóa học hay ứng dụng của Hoá học 12 Bài 1 este, các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về phản ứng hóa học của este cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (226 câu):

 • hành thư

  Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y , đều mạch hở và có cùng số nguyên tử C, tổng số mol của 2 chất là 0,5mol( số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33,6 lít khí CO2(dktc) và 25,2 gam H2O. Mặc khác , nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hóa( hiệu suất là 80%) thì số game este thu được là :
  A. 22,80g
  B.34,20g
  C.27,36g
  D.18,24g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho

  cho mg chất hữu cơ đơn chức X td vừa đủ 50g dd NaOH 8%, sau khi pư hoàn toàn thu đc 9,6g muối một axit hữu cơ và 3,2g một ancol. công thức của X là

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh

  Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức X, thu được 46,2 gam CO2 và 15,12 gam H2O. Cũng lượng X như trên, nếu cho tác dụng hết với NaOH thì thu được 19,74 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là ?

   

  GIÚP MÌNH VỚI ! CẢM ƠN !!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thúy ngọc

  Viết các đồng phân của C5H10O

  P/S:mk vẫn chưa làm đc bài này thầy mk bảo có 14 kiểu và k có mạch vòng m.n nhé.Cảm ơn đã giúp đỡ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy

  Este nào có mùi hoa hồng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo
  Chia 201 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5 làm 3 phần. Cho phần 1 tác dụng với Na thu đc 4.48 lít H2(đktc). Cho phần 2 tác dụng đủ với 500ml dd NaOH 2M(đun nóng). Cho phần 3(có khối lượng bằng phần 2) tác dụng với NaHCO3 dư thì có 13.44 lít khí (đktc) bay ra. Xác định khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X giúp mình vs
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy tien

  Cho hỗn hợp X gồm một axit no, đơn chức A và một este tạo bởi một axit no, đơn chức B và một ancol no đơn chức C (A và B là đồng đẳng kế tiếp của nhau). Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 thu được 1,92 gam muối. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với lượng vừa đủ NaOH rồi đun nóng thì thu được 4,38 gam hỗn hợp muối của hai axit hữu cơ A, B và 0,03 mol ancol C, biết tỉ khối hơi của C so với hiđro nhỏ hơn 25 và C không điều chế trực tiếp được từ chất vô cơ. Đốt cháy hai muối trên bằng một lượng oxi vừa đủ thu được một muối vô cơ, hơi nước và 2,128 lít CO2 (đktc). Các phản ứng coi như xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là: A. 1,81 B. 3,7 C. 3,98 D. 4,12

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Khi thủy phân hoàn toàn 0,05 mol este của 1 axit đa chức với 1 ancol đơn chức tiêu tốn 5,6 g KOH. Mặt khác, khi thủy phân 5,475 g este đó thì tiêu tốn hết 4,2 g KOH và thu được 6,225g muối. Vậy công thức cấu tạo của este là?

  A.(COOC2H5)              

  B.CH3OOCCH2CH2COOCH3           

  C.(COOCH2CH2CH3)2         

  D.CH(COOCH3)3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hảo

  Công thức nào sau đây không thể là công thức đơn giản của một este no, mạch hở?
  A. C5H10O

  B. C5H8O2
  C. C5H9O2

  D. C4H5O4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vân

  Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

  a) Tìm công thức phân tử của A.

  b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH khi đến phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo và tên gọi của A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dell dell

  1......Cho 38.7 g oleum H2SO4.2SO3 vao 100 g dd H2SO4 30 phần trăm thu dc dd X . Nồng độ phần trăm của H2S04 trong X là

  2......Hh X gồm metanol và etanol. Đốt cháy hết m g X , thu dc 0.672 l CO2 đktc và 0.9 g H2O. Đun nóng X vs H2SO4 140°C , khi p/ư xảy ra hoàn toàn thu dc m g este. Giá trị m là

  3.....Dd X gồm Ba(OH)2 1M và Na(OH) 1 M . Dd Y gồm HCl 0.125 M và H2SO4 0.375. Trộn 100ml X vs 40ml Y , dc dd Z . Giá trị PH của Z là

  4.....Điện phân 100 g dd X chứa 0.15 mol CuSO4 và a mol KCl ( điện cực trơ, màng ngăn xôp) đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở 2 cực thì ngưng thu dc dd Y . Dd Y hòa tan tối đa 2.7 g Al . Giả sử hiệu suất điện phân là 100 phần trăm khí sinh ra k tan trong nước . Nồng độ phần trăm của K2SO4 trong Y là

  5....Cho X Y lần lược là 2 axit cacboxylic mạch hở (Mx < My ) . Đốt cháy hoàn toàn a mol các hh gồm x mol X và y mol Y ( trong đó x:y của các hh đều khác nhau) , luôn thu dc 3a mol CO2 và 2a mol H2O . Phần trăm khối lượng của Oxi trong X và Y lần lượt là

  6....dd X chưa các ion Na+ , Ba 2+ , HCO3 - , chia X thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 t/d vs KOH dư, dx m g kết tủa . Phần 2 t/d vs Ba(OH)2 dư dc 4m g kết tủa . Đun sôi đế n cạn phần 3 thu dx V1 lít CO2 đktc và chất rắn Y đến khối lượng k đổi , thu dc V2 lít CO2 đktc . Tỉ lệ V1:V 2 là

  7....dd X chưa các ion Na+ , Ba 2+ , HCO3 - , chia X thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 t/d vs KOH dư, dx m g kết tủa . Phần 2 t/d vs Ba(OH)2 dư dc 4m g kết tủa . Đun sôi đế n cạn phần 3 thu dx V1 lít CO2 đktc và chất rắn Y đến khối lượng k đổi , thu dc V2 lít CO2 đktc . Tỉ lệ V1:V 2 là

  8.....Hòa tan hoàn toàn 3.84 g Cu dd HNO3 dư thu dc hh X gồm NO2 và NO ( k còn sp khử khác) . Trộn X vs V lít O2 đktc thu dc hh khí Y . Cho Y t/d vs H2O , thu dc dd Z , còn lại 0.25 V lít O2 đktc .giá trị V là

  9...Hh X gồm 2 chất hh đơn chức , đều có công thức phân tử C7H6O2 và chứa vòng benzen trog phan tử. Cho 3.66 g X p/ư vs lượng dư dd AgNO3 trog NH3 , thu dc 21.6 g Ag . Khối lượng muối thu dc khi cho cùng lượng X trên t/d hết vs dd KOH dư là

  m.n...giúp..e...vs...ạ....e...cảm..ơn..rất..rất..rất...rất..nhìu..ạ,......

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thánh Tông

  Hỗn hợp X gồm một ancol và một axit cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 51,24 gam X, thu được 101,64 gam CO2. Đun nóng 51,24 gam X với xúc tác H2SO4 đặc, thu được m gam este (hiệu suất phản ứng este hóa bằng 60%). Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Dong

  Tóm tắt kiến thức về  Este ?
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hương Lan

  Bài 1.

  1. Những phát biểu sau đây đúng hay sai ?

  a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol.

  b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO– .

  c) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n ≥ 2.

  d) Hợp chất CH3COOC2H5  thuộc loại este.

  e) Săn phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este.

  Bài 2.

  Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

  A. 2                        B. 3                C. 4                  D. 5.

  Bài 3.

  Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ta chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là :

  A. HCOOC3H7.                             B. C2H5COOCH3.

  C. CH3COOC2H5.                          D. HCOOC­3H5.

  Bài 4.

  Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2  trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với  H2 là 23. Tên của X là

  A. etyl axetat.                          B. metyl axetat.

  C. metyl propionate                  D. propyl fomat.

  Bài 5.

  Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và bazơ khác nhau ở điểm nào ?

  Bài 6.

  Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este X đơn chức thu được 6,72 lít khí CO2 (dktc) và 5,4g nước.

  a) Xác định công thức phân tử của X.

  b) Đun 7,4g X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2g ancol Y và một lượng muối Z. Viết công thức cấu tạo của X và tính khối lượng của Z.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Naru to

  10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch Natri hiđroxit 4% . Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng.

  A. 22%                                       B. 42,3%

  C. 57,7%                                    D. 88%.   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hằng

  Hỗn hợp gồm phenyl axetat và metyl axetat có khối lượng 7,04 gam thủy phân trong NaOH dư, sau phản ứng thu được 9,22 gam hỗn hợp muối. % theo khối lượng của hai este trong hỗn hợp ban đầu là?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Có bao nhiêu trieste của glixerol chứa đồng thời 3 gốc axit C17H35COOH,C17H33COOH, C15H31COOH?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai

  Este X no, đơn chức có tỷ khối so với h2 là 44 công thức phân tử X là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Nga

  Cho 9,2g axit fomic tác dụng vơi ancol etylic dư thu được 11,3g este . Hiệu xuất của phản ứng là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo

  trong phân tử este X no, đơn,hở, oxi chiếm 36,36 phần trăm khối lượng. số CTCT thỏa mãn CTPT của X là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang

  làm bay hơi 17,2g este B thì có thể tích đúng bằng thể tích của 5,6g N2 trong cùng điều kiện to và P. Cho 4,3g B tác dụng với 40ml dd NaOH 1M (đun nóng). Cô cạn dd sau phản ứng thu được 3,28g chất rắn khan. Công thức cấu tạo là (giải chi tiết giúp mk vs ạ)

  A. CH3-COO-CH3

  B. CH2=CH-COOCH3

  C. CH3-COO-CH=CH-CH3

  D. CH3COO-CH=CH2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu thủy

  Xà phòng hóa 1.99g hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2.05g muối của một axit cacboxylic và 0.94g hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là

  A.C2H5COOCH3, C2H5COOC2H5

  B.CH3COOCH3,CH3COOC2H5

  C.CH3COOC2H5,CH3COOC3H7

  D.HCOOCH3,HCOOC3H5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ngọc trang

  các bạn giúp mình viết pt phản ứng HCOOC6H3(OH)2+ NaOH với <3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh dương

  cho dãy các chất: metyl acrylat, tristearin, metyl fomat, vinyl axetat, triolein, glucozo, fructozo. Số chất trong dãy tác dụng được với nước Br2

  A. 5 B. 7 C. 6 D. 4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Đào

  cho a gam hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức thuộc dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu được V lít khí CO2. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X thì thể tích khí CO2 thu được là 1,5V lít (các khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 3,6 gam CH3OH (có xúc tác H2SO4 đặc nóng) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hóa đều bằng 80%). Giá trị của m là:

  Giúp em giải bài tập nhe mấy anh chị!yeu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn