ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.7 trang 3 SBT Hóa học 12

Bài tập 1.7 trang 3 SBT Hóa học 12

Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X. Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Thu được 7.85 g hỗn hợp hai muối của hai axit là đồng đẳng kế tiếp và 4.95g 2 hai ancol bậc I. Công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng của hai este là :

A. HCOOCH2CH2CH3, 75% ; CH3COOC2H5, 25%.

B. HCOOC2H5, 45% ; CH3COOCH3, 55%.

C. HCOOC2H5, 55% ; CH3COOCH3, 45%.

D. HCOOCH2CH2CH3, 25% ; CH3COOC2H5, 75%.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.7

 
 

nNaOH= 0,1. 1= 0,1 mol

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mhh este = mmuối + mrượu – mNaOH = 7,85 + 4,95 – 0,1.40 = 8,8 g

Theo đề bài hỗn hợp este là đơn chức → nNaOH = nhh este = 0,1 mol

→ Meste = 88 g/mol.

Dựa vào đáp án, hỗn hợp este là hỗn hợp este no, đơn chức → Công thức phân tử của 2 este là C4H8O2 → Loại đáp án B, C

→ hỗn hợp este gồm HCOOC3H7 (x mol) và CH3COOC2H5 (y mol).

Từ phản ứng thuỷ phân và khối lượng sản phẩm muối ta có hệ phương trình

nHCOOC3H7 + nCH3COOC2H5 = x + y = 0,1

mHCOONa + mCH3COONa = 67x + 82y = 7,85

→ x = 0,025 mol ; y= 0,075 mol

→ %m HCOOC3H7 = 25% ; %m CH3COOC2H5 = 75%

Chọn đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.7 trang 3 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1