ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.9 trang 4 SBT Hóa học 12

Bài tập 1.9 trang 4 SBT Hóa học 12

Đồng phân nào trong số các đồng phân mạch hở có công thức phân tử C2H4O2 tác dụng được với

a) Dung dịch natri hiđroxit?

b) Natri kim loại?

c) Ancol etylic?

d) Dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra Ag?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.9

 
 

Ứng với công thức phân tử C2H4O2 có các công thức cấu tạo mạch hở sau : CH3COOH (A) ; HCOOCH3 (B) ; HOCH2CHO (C).

Tác dụng được với dung dịch natri hiđroxit : A và B.

Tác dụng được với natri kim loại : A và C.

Tác dụng được với ancol etylic : A và C.

Tác dụng được với AgNO3/NH3 sinh ra Ag : B và C.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.9 trang 4 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1