YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 7 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 7 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

a. So sánh phản ứng thủy phân este trong dung dịch axit và trong dung dịch kiềm.

b. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 + H2O →

CH3OCOCH2CH2CH(CH3)2 + H2O →

C6H5COOCH3 + NaOH →

C6H5OCOCH3 + NaOH →

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

a. So sánh phản ứng thủy phân este trong dung dịch axit và trong dung dịch kiềm.

- Phản ứng thủy phân este trong dung dịch axit:

+ Là phản ứng thuận ngịch

+ Sản phẩm tạo ra là axit và ancol

Phản ứng thủy phân este trong dung dịch kiềm:

+ Là phản ứng một chiều

+ Sản phẩm tạo ra là muối và ancol

b. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 + H2O → CH3COOH + (CH3)2CH-CH2-CH2-OH

CH3OCOCH2CH2CH(CH3)2 + H2O → CH3OH + (CH3)2CH-CH2-CH2-COOH

C6H5COOCH3 + NaOH → C6H5COONa + CH3OH

C6H5COOCH3 + NaOH → C6H5OH + CH3OONa

Nếu NaOH còn dư:

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + CH3COONa + H2O

Viết phương trình hóa học tổng quát:

C6H5OCOCH3 + 2NaOH → C6H5ONa + CH3COOONa + H2O

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 7 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON