ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 1 Este

Bài trắc nghiệm Trắc nghiệm Hoá học 12 Bài 1: Este củng cố các kiến thức vừa học về cấu tạo, danh pháp, tính chất lí - hóa học của Este. Các câu hỏi liên quan đến tên gọi và công thức cấu tạo của este, thủy phân, xà phòng hóa, phản ứng cháy...

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (16 câu):

  • A. Etyl axetat 
  • B. Metyl axetat 
  • C. Etyl  format 
  • D. Metyl metylat
  • A. CH3COONa và CH3OH
  • B. C2H5COONa và C2H5OH
  • C. CH3COONa và C2H5OH
  • D. C2H5COONa và CH3OH
   
   
  • A. C2H5COOH, CH2=CH-OH  
  • B. C2H5COOH, HCHO 
  • C. C2H5COOH, HCHO 
  • D. C2H5COOH, CH3CH2OH 
  • A. 2,24
  • B. 4,48
  • C. 3,36
  • D. 6,72
 • Câu 5:

  Xà phòng hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ.Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan.Giá trị của m là

  • A. 2,52
  • B. 3,28
  • C. 2,72
  • D. 3,36
  • A. 3.
  • B. 4.
  • C. 1.
  • D. 2.
 • Câu 7:

  Este X có công thức phân tử C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm có hai muối. Số công thức cấu tạo của X thoả mãn tính chất trên là

  • A. 6.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 5.
 • Câu 8:

  Thuỷ phân 8,8 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

  • A. 12,2.
  • B. 16,4.
  • C. 4,10.
  • D. 8,2.
 • Câu 9:

  Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este đơn chức X thu được 10,08 lít CO2 (đktc) và 8,1g H2O. Công thức phân tử của X là

  • A. C3H6O2
  • B. C2H4O2 
  • C. C5H10O2.
  • D. C4H8O2.
 • Câu 10:

  Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Bằng một phản ứng có thể chuyển hoá X thành Y. Chất Z không thể là.

  • A. metyl propionat
  • B. etyl axetat.
  • C. vinyl axetat
  • D. metyl axetat.
 • Câu 11:

  Thủy phân este E có công thức phân tử C4H6O2 trong môi trường kiềm

  (E)  +  NaOH  →  muối(M)  +  chất (N)

  Cho biết cả M và N đều tham gia phản ứng tráng gương. Công thức đúng của E là

  • A. CH3COOCH=CH2     
  • B. HCOOCH=CH-CH3
  • C. CH2=CH-COOCH3    
  • D. HCOOCH2-CH=CH2
 • Câu 12:

  Số đồng phân cấu tạo là este ứng với công thức phân tử C4H8O2

  • A. 4.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 5.
 • Câu 13:

  Chọn nhận xét đúng:

  • A. Phản ứng thủy phân este luôn là phản ứng 1 chiều.
  • B. Chất béo là este của glyxerol với axit cacboxylic đơn hoặc đa chức.
  • C. Xà phòng là muối của natri hoặc kali với axit béo.
  • D. Este chỉ được tạo ra khi cho axit cacboxylic phản ứng với ancol.
 • Câu 14:

  Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là:

  • A. 5.
  • B. 9.
  • C. 8.
  • D. 4.
 • Câu 15:

  Cho sơ đồ phản ứng:
  \(Este \ X \ (C_{4}H_{n}O_{2})\xrightarrow[t^0]{ \ +NaOH \ }Y \xrightarrow[t^0]{ \ + \ dd \ AgNO_{3}/NH_{3} \ }Z\xrightarrow[t^0]{ \ +NaOH \ } C_{2}H_{3}O_{2}Na\)
  Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ đã cho là:

  • A. CH2=CHCOOCH3.  
  • B. CH3COOCH2CH3.
  • C. HCOOCH2CH2CH3
  • D. CH3COOCH=CH2.
 • Câu 16:

  Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

  • A. CH3-CH2-COO-CH=CH2.   
  • B. CH2=CH-COO-CH2-CH3.
  • C. CH2=CH-CH2- COO -CH3.  
  • D. CH3-COO-CH=CH-CH3.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)