ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.11 trang 5 SBT Hóa học 12

Bài tập 1.11 trang 5 SBT Hóa học 12

Hai este X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44.

a) Tìm công thức phân tử của X và Y.

b) Cho 4,4 g hồn hợp X và Y tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,45 g chất rắn khan và hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Xác định công thức cấu tạo của X, Y và gọi tên chúng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.11

 
 

a) MX = 44.2 = 88 (g/mol).

Vì nhóm COO trong phân tử este có khối lượng là 44, nên X và Y thuộc loại este đơn chức dạng RCOOR' hay CxHyO2.

Ta có : 12x + y = 56→x = 4;y = 8

Công thức phân tử của X và Y là C4H8O2.

X, Y thuộc loại este no, đơn chức, mạch hở.

b) Đặt công thức chung của 2 este là RCOOR’.

Phản ứng thủy phân trong dung dịch NaOH: RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

Chất rắn khan là hỗn hợp muối của hai axit là đồng đẳng kế tiếp (vì hai ancol là đồng đẳng kế tiếp).

neste = nmuối= 4,4 / 88 = 0,05 mol

MRCOONa = 4,45/0,05 = 89 (g/mol)

→ R = 22.

Hai muối tương ứng là CH3COONa và C2H5COONa.

X là CH3COOCH2CH3 (etyl axetat), Y là C2H5COOCH3 (metyl propionat).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.11 trang 5 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hoàng My

  Este X có công thức C4H6O2, biết X thuỷ phân trong môi trường kiềm tạo ra muối và anđêhit. Công thức cấu tạo của X là.giúp tôi với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Hạ Lan

  cho hỗn hợp x gồm HCHO,CH3COOH,HCOOCH3 VÀ CH3(OH)COOH. đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc),sau phản ứng thu được Co2 và h2o.hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình nước vôi trong dư ,thấy khối lượng bình tăng 15,5 gam ,vậy giá trị của V là ? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Bài 1.

  1. Những phát biểu sau đây đúng hay sai ?

  a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol.

  b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO– .

  c) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n ≥ 2.

  d) Hợp chất CH3COOC2H5  thuộc loại este.

  e) Săn phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este.

  Bài 2.

  Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

  A. 2                        B. 3                C. 4                  D. 5.

  Bài 3.

  Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ta chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là :

  A. HCOOC3H7.                             B. C2H5COOCH3.

  C. CH3COOC2H5.                          D. HCOOC­3H5.

  Bài 4.

  Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2  trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với  H2 là 23. Tên của X là

  A. etyl axetat.                          B. metyl axetat.

  C. metyl propionate                  D. propyl fomat.

  Bài 5.

  Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và bazơ khác nhau ở điểm nào ?

  Bài 6.

  Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este X đơn chức thu được 6,72 lít khí CO2 (dktc) và 5,4g nước.

  a) Xác định công thức phân tử của X.

  b) Đun 7,4g X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2g ancol Y và một lượng muối Z. Viết công thức cấu tạo của X và tính khối lượng của Z.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Tóm tắt kiến thức về  Este ?
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Xa phong hoa hoan toan 0.3 mol mot este  X bang mot dung dich 20 g naoh thu duoc mot ancol va 28.4 g chat ran .mac khac neu dot chay hoan toan 0.1 mol X ,roi cho san pham qua binh dung ca(oh)2 thu duoc 30g ket tua .ten goi cua x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Hỗn hợp x gồm este đơn chức Y và một este Z no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 9,34 gam X cần đúng vừa đủ 10,304 lít oxi (đktc) thu được CO2 và 5,58 gam H20. Mặt khác 9,34 gam X tác dụng với tối đa 0,13 mol NAOH thu được dung dịch T và 4,6 gam hỗn  hợp hai ancol. cô cạn dung dịch T thu được m gam muối khan. Gía trị của m là?

  A. 9,67

  B. 9.94

  C. 9,74

  D. 9,40

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Hỗn hợp X gồm một ancol và một axit cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 51,24 gam X, thu được 101,64 gam CO2. Đun nóng 51,24 gam X với xúc tác H2SO4 đặc, thu được m gam este (hiệu suất phản ứng este hóa bằng 60%). Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  cho mg chất hữu cơ đơn chức X td vừa đủ 50g dd NaOH 8%, sau khi pư hoàn toàn thu đc 9,6g muối một axit hữu cơ và 3,2g một ancol. công thức của X là

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  cho 3,62 gam hỗn hợp Q gồm hai este đơn chức X và Y tác dụng vừa đủ 100ml dung dịch NaOH 0,6M thu được hỗn hợp z gồm Các chất hữu cơ mặt khác khi hóa hơi 3,62 gam Cu thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1.6g khí oxy ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn khan Giá trị của m là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Để xà phòng hóa 7,4 gam một este no đơn chức cần dùng 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Công thức phân tư của este là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Bài 1 :đốt cháy 3,2g 1 este E đơn chức, mạcho hở dk 3,584l CO2( đktc) và2,304g H20. Nếu cho 15g E td với 200ml dd NaOH1M, CÔ CẠN DUNG DỊCH SAU PHẢN ỨNG THU ĐƯỢC 14,3g chất rắn khan . ct của ancol tạo nên este trên có thể là
  Đáp án :CH3-COO-CH2-CH=CH2
  ps:ac nào viết hộ e phương trình, chỗ cô cạn dung dịch sau phản ứng e k biết viết pt kiểu nào

   

  Bài 2:Xà phòng hóa hoàn toàn 0,1mol este no đơn chức bằng 26g dd MOH 28% (M là kim loại kiềm) RỒI TIẾN HÀNH CHƯNG CẤT SẢN PHẨM thu được 26,12g chất lỏng và 12,88g chất rắn .Khi đốt cháy hoàn toàn chất rắn thu được 8,97g muối duy nhất .Tìm M và ESTE
  đáp án là : K và C2H5COOC4H9
  ps: ac viết hộ e phương trình chỗ tiến thành chưng cất sản phâm với ạ

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  đót cháy hoàn toàn 0,1 mol este hai chức X cần V lit O2.sản phẩm đốt cháy được dẫn lần lượt qua bình 1 đựng P2O5(dư).bình 2 đựng Ca(OH)2 (dư),thấy khối lượng bình 1 tăng5,4g,bình 2 tăng 17,6g.giá trị của V là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Để xà phòng hóa 17,4g este no đơn chức cần dùng 300 ml dung dịch NAOH 0,5M . Xác định công thức phân tử

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Hỗn hợp  gồm 1 ancol đơn chức và 1 este đơn chức (mạch hở, cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn m gam cần dùng vừa đủ V lít Othì thu được 17,472 lít CO2 và 11,52 gam H2O. Mặt khác m gam X phản ứng với dung dịch KOH dư thì thu được 0,26 mol hỗn hợp ancol. Biết X không tham gia phản ứng tráng gương. Giá trị V là bao nhiêu? (các khí đo ở đktc)

  A. 21,952        

  B. 21,056

  C. 20,384

  D. 19,6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  xa phong hoa hoan toan hon hop gom etyl axetat va phenyl axetat thi thu duoc chat huu co la

  A.1 muoi 1ancol 1phenol

  B.1 muoi 1ancol

  C.2muoi 1ancol

  D.1muoi 2 ancol

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  cho 10.8g CH3COOH tác dụng với 7.04g ancol metylic (H2SO4 đặt xúc tác và đun nóng ) thì thu được 11.1g este hiệu suất của phản ứng este hóa là:

  A.81.81%

  B.68.18%

  C.83.33%

  D.70%

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  giúp mk giải bài này với.

  cho hh X gồm 2 hchc no, đơn chức td vừa đủ với 100ml dd KOH 0,4M, thu đk 1 muối và 336ml hơi 1 ancol (đkc). nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hh X trên, sau đó hấp thụ hết sp cháy vào bình đựng dd Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. ct của 2 hchc trong X là.eoeo

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  xà phòng hóa một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dd NaOH dư thu được glixerol và hh gồm 3 muối ( không có đồng phân hình học). công thức của 3 muối là

  tl giúp mk đieoeo

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  1......Cho 38.7 g oleum H2SO4.2SO3 vao 100 g dd H2SO4 30 phần trăm thu dc dd X . Nồng độ phần trăm của H2S04 trong X là

  2......Hh X gồm metanol và etanol. Đốt cháy hết m g X , thu dc 0.672 l CO2 đktc và 0.9 g H2O. Đun nóng X vs H2SO4 140°C , khi p/ư xảy ra hoàn toàn thu dc m g este. Giá trị m là

  3.....Dd X gồm Ba(OH)2 1M và Na(OH) 1 M . Dd Y gồm HCl 0.125 M và H2SO4 0.375. Trộn 100ml X vs 40ml Y , dc dd Z . Giá trị PH của Z là

  4.....Điện phân 100 g dd X chứa 0.15 mol CuSO4 và a mol KCl ( điện cực trơ, màng ngăn xôp) đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở 2 cực thì ngưng thu dc dd Y . Dd Y hòa tan tối đa 2.7 g Al . Giả sử hiệu suất điện phân là 100 phần trăm khí sinh ra k tan trong nước . Nồng độ phần trăm của K2SO4 trong Y là

  5....Cho X Y lần lược là 2 axit cacboxylic mạch hở (Mx < My ) . Đốt cháy hoàn toàn a mol các hh gồm x mol X và y mol Y ( trong đó x:y của các hh đều khác nhau) , luôn thu dc 3a mol CO2 và 2a mol H2O . Phần trăm khối lượng của Oxi trong X và Y lần lượt là

  6....dd X chưa các ion Na+ , Ba 2+ , HCO3 - , chia X thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 t/d vs KOH dư, dx m g kết tủa . Phần 2 t/d vs Ba(OH)2 dư dc 4m g kết tủa . Đun sôi đế n cạn phần 3 thu dx V1 lít CO2 đktc và chất rắn Y đến khối lượng k đổi , thu dc V2 lít CO2 đktc . Tỉ lệ V1:V 2 là

  7....dd X chưa các ion Na+ , Ba 2+ , HCO3 - , chia X thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 t/d vs KOH dư, dx m g kết tủa . Phần 2 t/d vs Ba(OH)2 dư dc 4m g kết tủa . Đun sôi đế n cạn phần 3 thu dx V1 lít CO2 đktc và chất rắn Y đến khối lượng k đổi , thu dc V2 lít CO2 đktc . Tỉ lệ V1:V 2 là

  8.....Hòa tan hoàn toàn 3.84 g Cu dd HNO3 dư thu dc hh X gồm NO2 và NO ( k còn sp khử khác) . Trộn X vs V lít O2 đktc thu dc hh khí Y . Cho Y t/d vs H2O , thu dc dd Z , còn lại 0.25 V lít O2 đktc .giá trị V là

  9...Hh X gồm 2 chất hh đơn chức , đều có công thức phân tử C7H6O2 và chứa vòng benzen trog phan tử. Cho 3.66 g X p/ư vs lượng dư dd AgNO3 trog NH3 , thu dc 21.6 g Ag . Khối lượng muối thu dc khi cho cùng lượng X trên t/d hết vs dd KOH dư là

  m.n...giúp..e...vs...ạ....e...cảm..ơn..rất..rất..rất...rất..nhìu..ạ,......

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

  a) Tìm công thức phân tử của A.

  b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH khi đến phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo và tên gọi của A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Giới thiệu bao quát về Este

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Đốt cháy hoàn toàn 9.44 gam hỗn hợp E gồm 1 axit cacboxylic X không no đơn chức có liên kết đôi và 1 ancol đơn chức Y thu được 8.96 lít CO2  và 7.2 gam H2O. Mặt khấc tiến hành este hóa 9.44 gam hỗn hợp E trong điều kiện thích hợp với hiệu suất 60% thu được m gam este F. Giá trị m là???

  Đ.án 4.8 gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1