• Câu hỏi:

  Tìm tập nghiệm S của bất phương trình \({\left( {\frac{2}{5}} \right)^{1 - 3x}} \ge \frac{{25}}{4}\).  

  • A. \(S = \left[ {1; + \infty } \right)\)
  • B. \(S=\left[ {\frac{1}{3}; + \infty } \right)\)
  • C. \(S=\left( { - \infty ;\frac{1}{3}} \right)\)
  • D. \(S=\left( { - \infty ;1} \right]\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có \({\left( {\frac{2}{5}} \right)^{1 - 3x}} \ge \frac{{25}}{4} \Leftrightarrow {\left( {\frac{2}{5}} \right)^{1 - 3x}} \ge {\left( {\frac{2}{5}} \right)^{ - 2}} \Leftrightarrow 1 - 3x \le  - 2 \Leftrightarrow 3x \ge 3 \Leftrightarrow x \ge 1\) 

  Tập nghiệm bất phương trình là \(S = \left[ {1; + \infty } \right)\) 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC