YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hai đường thẳng \({d_1}:\left\{ \begin{array}{l}
  x = 1 + t\\
  y = 2 - t\\
  z = 3 + 2t
  \end{array} \right.\) và \({d_2}:\frac{{x - 1}}{2} = \frac{{y - m}}{1} = \frac{{z + 2}}{{ - 1}}\) (với m là tham số). Tìm m để hai đưởng thẳng \(d_1, d_2\) cắt nhau.

  • A. m = 4
  • B. m = 9
  • C. m = 7
  • D. m = 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đường thẳng \({d_1}:\left\{ \begin{array}{l}
  x = 1 + t\\
  y = 2 - t\\
  z = 3 + 2t
  \end{array} \right.\) có VTCP \(\overrightarrow {{u_1}}  = \left( {1; - 1;2} \right)\) và đi qua điểm \({M_1}\left( {1;2;3} \right)\) 

  Đường thẳng \({d_2}:\left\{ \begin{array}{l}
  x = 1 + 2t\\
  y = m + t\\
  z =  - 2 - 2t
  \end{array} \right.\) có VTCP \(\overrightarrow {{u_2}}  = \left( {2;1; - 1} \right)\) và đi qua điểm \({M_2}\left( {1;m; - 2} \right)\) 

  Khi đó \(\left[ {\overrightarrow {{u_1}} ;\overrightarrow {{u_2}} } \right] = \left( { - 1;5;3} \right)\) và \(\overrightarrow {{M_1}{M_2}}  = \left( {0;m - 2; - 5} \right)\) 

  Suy ra \(\left[ {\overrightarrow {{u_1}} ;\overrightarrow {{u_2}} } \right].\overrightarrow {{M_1}{M_2}}  = 0 \Leftrightarrow 5\left( {m - 2} \right) - 15 = 0 \Leftrightarrow 5m = 25 \Leftrightarrow m = 5\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91131

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA