• Câu hỏi:

  Cho một hộp có chứa 5 bóng xanh, 6 bóng đỏ và 7 bóng vàng. Lấy ngẫu nhiên 4 bóng từ hộp, tính xác suất để có đủ 3 màu.

  • A. \(\frac{{35}}{{816}}\)
  • B. \(\frac{{35}}{{68}}\)
  • C. \(\frac{{175}}{{5832}}\)
  • D. \(\frac{{35}}{{1632}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số phần tử của không gian mẫu \(n\left( \Omega  \right) = C_{18}^4\) 

  Gọi A là biến cố “4 quả bóng có đủ 3 màu”

  TH1: 2 bóng xanh, 1 bóng đỏ, 1 bóng vàng có \(C_5^2C_6^1C_7^1 = 10.6.7 = 420\) 

  TH2: 1 bóng xanh, 2 bóng đỏ, 1 bóng vàng có \(C_5^1C_6^2C_7^1 = 5.15.7 = 525\) 

  TH3: 1 bóng xanh, 1 bóng đỏ, 2 bóng vàng có \(C_5^1C_6^1C_7^2 = 10.6.7 = 630\) 

  Suy ra \(n\left( A \right) = 630 + 420 + 525 = 1575\) 

  Xác suất cần tìm là \(P\left( A \right) = \frac{{n\left( A \right)}}{{n\left( \Omega  \right)}} = \frac{{1575}}{{C_{18}^4}} = \frac{{35}}{{68}}\) 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC