• Câu hỏi:

  Cho \(f\left( x \right),g\left( x \right)\) là các hàm số có đạo hàm liên tục trên \(R,k \in R\). Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

  • A. \(\int {\left[ {f\left( x \right) - g\left( x \right)} \right]dx = \int {f\left( x \right)dx - \int {g\left( x \right)dx} } } \)
  • B. \(\int {f'\left( x \right)dx = f\left( x \right) + C} \)
  • C. \(\int {kf\left( x \right)dx = k\int {f\left( x \right)dx} } \)
  • D. \(\int {\left[ {f\left( x \right) + g\left( x \right)} \right]} dx = \int {f\left( x \right)dx + \int {g\left( x \right)dx} } \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án A, D đúng theo tính chất tổng, hiệu các nguyên hàm.

  Đáp án B đúng theo nhận xét về định nghĩa nguyên hàm.

  Đáp án C sai, tính chất này chỉ đúng với \(k \ne 0\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC