ON
ADMICRO
VIDEO

Tính phần trăm về khối lượng mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu?

Khử hoàn toàn 19,6 gam hỗn hợp FexOy và CuO cần dùng vừa đủ 6,72 lít khí H2(đktc). Cho toàn bộ kim loại thu được sau phản ứng tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 3,36 lít khí H2 (đktc).

a) Xác định công thức ôxit sắt.

b) Tính phần trăm về khối lượng mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu.

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • FexOy + yH2 →→ xFe + yH2O (1)

  CuO + H2 →→ Cu +H2O (2)

  Fe + 2HCl →→ FeCl2 + H2 (3)

  a) Khử hoàn toàn hỗn hợp thì thu được 2 kim loại là Fe và Cu , chỉ có Fe tác dụng vs HCl nên :

  nH2(PT3) = V/22,4 = 3,36/22,4 = 0,15(mol)

  nH2(PT1,2) = V/22,4 = 6,72/22,4 = 0,3(mol) => mH2(PT1,2) = 0,3 x 2 = 0,6(g)

  Theo PT(1)(2) => nH2O = nH2(PT1,2) = 0,3(mol)

  => mH2O = 0,3 x 18 =5,4(g)

  Theo PT(1)(2) :

  => m(FexOy + CuO) + mH2 = m(Fe+ Cu) + mH2O(theo ĐLBTKL)

  => 19,6 + 0,6 = m(Fe+Cu) + 5,4

  => m(Fe+ Cu) = 14,8(g) (4)

  Lại có : Theo PT(3) => nFe = nH2(PT3) = 0,15(mol)

  => mFe = 0,15 x 56 = 8,4(g) (5)

  Từ (4)(5) => mCu = 14,8 - 8,4 = 6,4(g)

  => nCu = m/M = 6,4/64 = 0,1(mol)

  Theo PT(2) => nCuO = nCu = 0,1(mol)

  => mCuO = 0,1 x 80 = 8(g)

  => mFexOy = 19,6 - 8 =11,6(g)

  Mặt khác : Theo PT(1) => nFexOy = 1/x . nFe = 1/x . 0,15 = 0,15/x (mol)

  => MFexOy = m/n = 11,6 : 0,15/x = 232x/3 (g)

  Biện luận thay x = 1,2,3,... thấy chỉ có x = 3 thỏa mãn

  => MFe3Oy = 232 . 3 :3 = 232(g)

  => 3 .56 + y .16 = 232 => y = 4

  => CTHH của oxit sắt là Fe3O4

  b) Theo phần trên tính đc : mCuO = 8(g) và mFe3O4 = 11,6(g)

  => % mCuO = mCuO : mhỗn hợp bạn đầu . 100% = 8/19,6 x 100% =40,816%

  => % mFe3O4 = 100% - 40,816% =59,184%

    bởi Đặng Thảo 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1