• Câu hỏi:

  Số điểm cực trị của hàm số \(f\left( x \right) = \frac{{{x^2} - 3x + 6}}{{x - 1}}\) là:

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tập xác định: \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\}\)

  \(f(x) = x - 2 + \frac{4}{{x - 1}},f'(x) = 1 - \frac{4}{{{{(x - 1)}^2}}}\)

  \(f'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 3\\x =  - 1\end{array} \right.\)

  Từ bảng biến thiên ta thấy, hàm số có 2 điểm cực trị.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC