• Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là đúng về hàm số \(f\left( x \right) = 6{x^5} - 15{x^4} + 10{x^3} - 22.\)

  • A. Đồng biến trên \(\mathbb{R}\)
  • B. Nghịch biến trên \(\mathbb{R}\)
  • C. Đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;1} \right)\) và nghịch biến trên khoảng \(\left( {1; + \infty } \right)\)
  • D. Đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;0} \right)\) và nghịch biến trên khoảng \(\left( { - ; + \infty } \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(f'(x) = 30{x^4} - 60{x^3} + 30{x^2} = 30{x^2}{(x - 1)^2} \ge 0,\forall x\)

  Nên hàm số luôn đồng biến trên R.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC