• Câu hỏi:

  Khảng định nào sau đây là đúng về đồ thị hàm số \(f\left( x \right) = {x^3} - 3{x^2} - 9x + 11.\)

  • A. Nhận \(x = 3\) là điểm cực đại
  • B. Nhận \(x = 3\) là điểm cực tiểu
  • C. Nhận \(x =  - 1\) là điểm cực tiểu
  • D. Nhận \(x = 1\) là điểm cực đại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(f'(x) = 3{x^2} - 6x - 9\)

  \(f'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 3\\x =  - 1\end{array} \right.\)

  \(f''(x) = 6x - 6\)

  \(f''(3) = 12 > 0 \Rightarrow x = 3\) là điểm cực tiểu.

  \(f''( - 1) =  - 12 < 0 \Rightarrow x =  - 1\)là điểm cực đại.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC