YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật cho cây thân cao - quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 kiểu hình, trong đó số cây thân thấp - quả chua chiếm 4%. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Hai cặp gen đang xét nằm trên cùng 1 cặp NST
  • B. F1 có 10 loại kiểu gen, trong tổng số cây thân cao- quả chua ở F1, số cây có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 3/7
  • C. Trong quá trình giảm phân của cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%
  • D. Trong tổng số cây thân cao - quả chua ở F1, số cây có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 4/7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thân cao quả ngọt tự thụ phấn tạo thân thấp quả chua ® thân cao, quả đỏ là 2 tính trạng trội hoàn toàn Quy ước gen: A- thân cao; a- thân thấp; B - quả ngọt; b- quả chua

  Cây P dị hợp 2 cặp gen

  Tỷ lệ thân thấp, quả chua = 4%<6,25 → cácgen này cùng nằm trên căp NST và cây dị hợp đời \(P:\frac{{Ab}}{{aB}} \ \frac{{ab}}{{ab}} = 0,04 \to ab = 0,2 = \frac{{1 - f}}{2} \to f = 0,4\) 

  Tỷ lệ các loại giao tử: Ab=aB=0,3;AB=ab=0,2

  Xét các phương án

  1. đúng
  2. đúng, số kiểu gen ở F1 10

  Tỷ lệ thân cao quả chua là:0,25-0,04=0,21

  Tỷ lệ thân cao quả chua thuầnchủng0,32=0,09

  Tỷ lệ cần tính là 0,09:0,21=3/7

  1. đúng,
  2. sai, như ý B đã tính
  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90343

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA