YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mỗi gen trong cặp gen dị hợp đều chứa 2998 liên kết photphodieste nối giữa các nucleotit. Gen trội D chứa 17,5% số nucleotit loại T. Gen lặn d có A = G = 25%. Trong trường hợp chỉ xét riêng cặp gen này, tế bào mang kiểu gen Ddd giảm phân bình thường thì loại giao tử nào sau đây không thể được tạo ra?

  • A. Giao tử có 1500 G
  • B. Giao tử có 525 A
  • C. Giao tử có 1275 T
  • D. Giao tử có 1275 X

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số nucleotit của mỗi gen2998+2=3000

  Gen D: A = t = 17,5%N=525;G=X=0,325%N=975

  Gen d: A=T=G=X=750

  Cơ thể có kiểu gen Ddd giảmphânbìnhthườngtạoragiaotử:D,Dd,dd, d

  Giao tử

  A=T G=X

  D

  525 975

  Dd

  1275 1725

  dd

  1500

  1500

  d

  750 750

  Vậy trường hợp không thểxảyraD

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90309

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA