• Câu hỏi:

  Hệ số hô hấp (RQ) là

  • A. Tỷ số giữa phân tử H2O thải ra/số phân tử O2 lấy vào khi hô hấp
  • B. Tỷ số giữa số phân tử O2 thải ra/ số phân tử CO2 lấy vào khi hô hấp
  • C.  Tỷ số giữa số phân tử CO2 thải ra/ số phân tử O2 lấy vào khi hô hấp
  • D. Tỷ số giữa số phân tử CO2 thải ra/ số phân tử H2O lấy vào khi hô hấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hệ số hô hấp (RQ) là tỷ sốgiữasốphântửCO2 thảira/sốphântửO2 lấyvàokhihấp. 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC