AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phép lai giữa hai dòng cây thuần chủng: thân cao - lá nguyên với cây thân thấp - lá xẻ, F1 thu được 100% cây cao - lá nguyên. Cho cây F1 giao phấn với cây cao - lá xẻ, F2 thu được 4 kiểu hình trong đó cây cao - lá xẻ chiếm 30%. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cây thân thấp - lá xẻ ở F2 là bao nhiêu ?

  • A. 5%
  • B. 10%
  • C. 30%
  • D. 20%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  F1: 100% cây cao lá nguyên→ hai tính trạng này trội hoàn toàn so với cây thấp lá xẻ,

  Quy ước gen: A- cây cao; a- cây thấp; B- lá nguyên; b- lá xẻ

  Cây F1 dị hợp về 2 cặp gen Aa; Bb, cho lai với cây cao lá xẻ (A-:bb)

  Xét riêng tính trạng hình dạng lá: Bb x bb → 1Bb: lbb→ lá xẻ chiếm 50% Cây thân cao lá xẻ là 30% → thân thấp lá nguyên là 50% - 30% =20%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA