AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu: 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = 1. Sau 2 thế hệ tự phối thì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ là

  • A. 0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa =1
  • B. 0,3 5 AA + 0,30 Aa + 0,3 5 aa = 1
  • C. 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = 1
  • D. 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa =1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau hai thế hệ tự thụ phấn cấu trúc di truyền của quần thể là: \(\begin{array}{l} 0,2 + \frac{{0,6(1 - 1/{2^2})}}{2}AA:\frac{{0,6}}{{{2^2}}}Aa:0,2 + \frac{{0,6(1 - 1/{2^2})}}{2}\\ \to 0,425AA + 0,15Aa + 0,425aa = 1 \end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>