• Câu hỏi:

  Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp?

  • A. Sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang trạng thái kích thích)
  • B. Quá trình quang phân li nước
  • C. Quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóng O2
  • D. Quá trình khử CO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quá trình khử CO2 thuộc pha tối

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC