AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thế nào là liên kết gen?

  • A. Các gen không alen cùng nằm trên 1 NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào
  • B. Các gen alen cùng nằm trên 1 NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào
  • C. Các gen alen cùng nằm trong 1 bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào
  • D. Các gen không alen nằm trên các NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Liên kết gen là hiện tượngcácgenkhôngalencùngnằmtrên1NSTphânlicùngnhautrongquátrình phân bào

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA