AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho phép lai P: \(\frac{{AB}}{{ab}}{X^D}{X^d} \times \frac{{AB}}{{ab}}{X^d}Y\) , thu được F1. Trong tổng số cá thể F1, số cá thể không mang alen trội của các gen trên chiếm 3%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở 2 giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, ở F1, số cá thể mang kiểu hình trội về cả 3 tính trạng trên chiếm tỉ lệ

  • A. 46%
  • B. 32%
  • C. 28%
  • D. 22%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tỷ lệ: \(\begin{array}{l} \frac{{ab}}{{ab}}{X^d}Y + \frac{{ab}}{{ab}}{X^d}{X^d} = 3\% \to \frac{{ab}}{{ab}} = \frac{{0,03}}{{0,5}} = 0,06\\ \to A - B - = 0,56;{X^D} - = 0,5 \end{array}\) 

  Tỷ lệ kiểu hình trội 3 tính trạng là 28% 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>