ADMICRO
UREKA

Bài tập 5 trang 179 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 5 tr 179 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Tìm số hạng không chứa trong khai triển của nhị thức: \({\left( {\frac{1}{{{a^3}}} + {a^2}} \right)^{10}}\)

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Số hạng tổng quát của khai triển là \(C^k_{10}\left ( \frac{1}{a^3} \right )^{10-k}(a^2)^k\)

Ta có:

\(C^k_{10}\left ( \frac{1}{a^3} \right )(a^2)^k= C^k_{10}.a^{-3.(10-k)}.a^{2k}\)

\(=C^k_{10}.a^{-30+3k}.a^{2k}=C^k_{10}.a^{-30+5k}\)

Số hạng không chứa a trong khai triển ứng với giá trị của k là:

\(-30+5k=0\Leftrightarrow 5k=30\Leftrightarrow k=6\)

Ta có: \(C_{10}^6=\frac{10!}{6!(10-6)!}=210.\)

Vậy số hạng không chứa a trong khai triển là 210.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 179 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 3 trang 179 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 4 trang 179 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 6 trang 179 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 7 trang 179 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 8 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 9 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 10 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 11 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 12 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 13 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 14 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 15 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 16 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 17 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 18 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 19 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 20 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 1 trang 223 SGK Toán 11 NC

Bài tập 2 trang 223 SGK Toán 11 NC

Bài tập 3 trang 223 SGK Toán 11 NC

Bài tập 4 trang 223 SGK Toán 11 NC

Bài tập 5 trang 224 SGK Toán 11 NC

Bài tập 6 trang 224 SGK Toán 11 NC

Bài tập 7 trang 224 SGK Toán 11 NC

Bài tập 8 trang 224 SGK Toán 11 NC

Bài tập 9 trang 224 SGK Toán 11 NC

Bài tập 10 trang 224 SGK Toán 11 NC

Bài tập 11 trang 225 SGK Toán 11 NC

Bài tập 12 trang 225 SGK Toán 11 NC

Bài tập 13 trang 225 SGK Toán 11 NC

Bài tập 14 trang 225 SGK Toán 11 NC

Bài tập 15 trang 225 SGK Toán 11 NC

Bài tập 16 trang 226 SGK Toán 11 NC

Bài tập 17 trang 226 SGK Toán 11 NC

Bài tập 18 trang 226 SGK Toán 11 NC

Bài tập 19 trang 226 SGK Toán 11 NC

Bài tập 20 trang 226 SGK Toán 11 NC

Bài tập 21 trang 226 SGK Toán 11 NC

Bài tập 22 trang 227 SGK Toán 11 NC

Bài tập 23 trang 227 SGK Toán 11 NC

Bài tập 24 trang 227 SGK Toán 11 NC

Bài tập 25 trang 227 SGK Toán 11 NC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF