YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 68 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 68 sách GK Toán ĐS lớp 10

Hai bạn Vân và Lan đến cửa hàng mua trái cây. Bạn Vân mua 10 quả quýt, 7 quả cam với giá tiền là 17 800 đồng. Bạn Lan mua 12 quả quýt, 6 quả cam hết 18 000 đồng. Hỏi giá tiền mỗi quả quýt và mỗi quả cam là bao nhiêu?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Gọi x (đồng) là giá tiền một quả quýt và y (đồng) là giá tiền một quả cam. Điều kiện 
x > 0, y > 0 ta có hệ phương trình:

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{10x + 7y = 17800\;{\mkern 1mu} \;{\mkern 1mu} \;{\mkern 1mu} (1)}\\
{12x + 6y = 18000\;{\mkern 1mu} \;{\mkern 1mu} \;{\mkern 1mu} (2)}
\end{array}} \right.\)

Từ (1) và (2) ta có hệ: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{10x + 7y = 17800}\\
{2x + y = 3000}
\end{array}} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x = 800}\\
{y = 1400}
\end{array}} \right.\)

Trả lời: Giá tiền một quả quýt: 800 đồng, một quả cam 1400 đông.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 68 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 68 SGK Đại số 10

Bài tập 2 trang 68 SGK Đại số 10

Bài tập 4 trang 68 SGK Đại số 10

Bài tập 5 trang 68 SGK Đại số 10

Bài tập 6 trang 68 SGK Đại số 10

Bài tập 7 trang 68 SGK Đại số 10

Bài tập 3.26 trang 73 SBT Toán 10

Bài tập 3.27 trang 73 SBT Toán 10

Bài tập 3.28 trang 74 SBT Toán 10

Bài tập 3.29 trang 74 SBT Toán 10

Bài tập 3.30 trang 74 SBT Toán 10

Bài tập 3.31 trang 74 SBT Toán 10

Bài tập 3.32 trang 74 SBT Toán 10

Bài tập 3.33 trang 75 SBT Toán 10

Bài tập 3.34 trang 75 SBT Toán 10

Bài tập 3.35 trang 75 SBT Toán 10

Bài tập 3.36 trang 75 SBT Toán 10

Bài tập 3.37 trang 75 SBT Toán 10

Bài tập 3.38 trang 76 SBT Toán 10

Bài tập 22 trang 84 SGK Toán 10 NC

Bài tập 23 trang 84 SBT Toán 10 NC

Bài tập 24 trang 84 SGK Toán 10 NC

Bài tập 25 trang 85 SGK Toán 10 NC

Bài tập 26 trang 85 SGK Toán 10 NC

Bài tập 27 trang 85 SGK Toán 10 NC

Bài tập 28 trang 85 SGK Toán 10 NC

Bài tập 29 trang 85 SGK Toán 10 NC

Bài tập 33 trang 94 SGK Toán 10 NC

Bài tập 34 trang 94 SGK Toán 10 NC

Bài tập 35 trang 94 SGK Toán 10 NC

Bài tập 36 trang 96 SGK Toán 10 NC

Bài tập 37 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 38 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 39 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 40 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 41 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 42 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 43 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 44 trang 97 SGK Toán 10 NC

Bài tập 45 trang 100 SGK Toán 10 NC

Bài tập 46 trang 100 SGK Toán 10 NC

Bài tập 47 trang 100 SGK Toán 10 NC

Bài tập 48 trang 100 SGK Toán 10 NC

Bài tập 49 trang 100 SGK Toán 10 NC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON