ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Toán 10 Chương 3 Bài 3

Bài tập trắc nghiệm Toán 10 Chương 3 Bài 3 Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. 1 nghiệm
  • B. 2 nghiệm 
  • C. 3 nghiệm
  • D. Vô nghiệm
  • A. 1 nghiệm
  • B. 2 nghiệm
  • C. 3 nghiệm
  • D. 4 nghiệm
   
   
  • A. \(m \ne 1\)và \(m \ne 3\).
  • B. \(m \ne 3\)
  • C. \(m \ne 1\)
  • D. \(m \ne 2\)và \(m \ne 1\)
  • A. \(m =  - 1\)
  • B. \(m =  - 2\)
  • C. \(m =  - 4\)
  • D. \(m =  - 3\)
  • A. \(m \ne 2\) thì \(\min P\left( {x;y} \right) = 0.\)
  • B. \(m \ne 0\) thì \(\min P\left( {x;y} \right) = \frac{4}{5}\).
  • C. \(m \ne 3\) thì \(\min P\left( {x;y} \right) = \frac{1}{5}.\)
  • D. \(m \ne 4\) thì \(\min P\left( {x;y} \right) = \frac{2}{5}.\)
 • Câu 6:

  Hệ phương trình nào sau đây có  vô số nghiệm?

  • A. \(\left\{ \begin{array}{l}
   x + y = 1\\
   x - 2y = 0
   \end{array} \right.\)
  • B. \(\left\{ \begin{array}{l}
   2x - y = 1\\
    - 4x + 2y =  - 2
   \end{array} \right.\)
  • C. \(\left\{ \begin{array}{l}
    - 3x + y = 1\\
   x + 2y = 0
   \end{array} \right.\)
  • D. \(\left\{ \begin{array}{l}
   4x + y = 3\\
   x + 2y = 7
   \end{array} \right.\)
 • Câu 7:

  Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm là (1;1)?

  • A. \(\left\{ \begin{array}{l}
   x + y = 2\\
   x - 2y = 0
   \end{array} \right.\)
  • B. \(\left\{ \begin{array}{l}
   2x - y = 1\\
    - 4x\;\;\;\;\; =  - 2
   \end{array} \right.\)
  • C. \(\left\{ \begin{array}{l}
   x - y = 0\\
   x + 2y = 3
   \end{array} \right.\)
  • D. \(\left\{ \begin{array}{l}
   4x + y = 3\\
   \;\;\;\;\;\;\;\;y = 7
   \end{array} \right.\)
 • Câu 8:

  Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm là (1;1;-1)?

  • A. \(\left\{ \begin{array}{l}
   x + y + z = 1\\
   x - 2y + z =  - 2\\
   3x + y + 5z =  - 1
   \end{array} \right.\)
  • B. \(\left\{ \begin{array}{l}
    - x + 2y + z = 0\\
   x - y + 3z =  - 1\\
   \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;z = 0
   \end{array} \right.\)
  • C. \(\left\{ \begin{array}{l}
   x = 3\\
   x - y + z =  - 2\\
   x + y - 7z = 0
   \end{array} \right.\)
  • D. \(\left\{ \begin{array}{l}
   4x + y = 3\\
   x + 2y = 7
   \end{array} \right.\)
 • Câu 9:

  Hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}
  x - y + z =  - 1\\
  2x + y + 3z = 4\\
   - x + 5y + z = 9
  \end{array} \right.\0 có nghiệm là:

  • A. (1;2;0)
  • B. (-1;-2;0)
  • C. (0;1;2)
  • D. (1;2;1)
 • Câu 10:

  Tìm độ dài hai cạnh của một tam giác vuông, biết rằng: Khi ta tăng mỗi cạnh 2cm thì diện tích tăng 17 cm2; khi ta giảm chiều dài  cạnh này 3cm và cạnh kia 1cm thì diện tích giảm 11cm2. Đáp án đúng là:

  • A. 5cm và 10cm 
  • B. 4cm và 7cm
  • C. 2cm và 3cm
  • D. 5cm và 6cm
 • Câu 11:

  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 250m. Tìm chiều dài và chiều rộng của thử ruộng biết rằng khi ta giảm chiều dài  3 lần và chiều rộng tăng 2 lần thì chu vi thửa ruộng không đổi. Đáp án đúng là:

  • A. 32 m và 25 m 
  • B. 75m và 50m 
  • C. 50m và 45m
  • D. 60m và 40m 
 • Câu 12:

   Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:

     

  • A. \(\left\{ \begin{array}{l}
   x - 3y = 1\\
   2x + y = 2
   \end{array} \right.\)
  • B. \(\left\{ \begin{array}{l}
   {x^2} - 5y = 1\\
   x - {y^2} = 0
   \end{array} \right.\)
  • C. \(\left\{ \begin{array}{l}
   {x^2} - x - 1 = 0\\
   x - 1 = 0
   \end{array} \right.\)
  • D. \(\left\{ \begin{array}{l}
   x + y - z = 1\\
   x - {y^2} = 0
   \end{array} \right.\)
 

 

 

YOMEDIA
1=>1