YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 100 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 100 sách GK Hóa lớp 12

Ngâm một lá kim loại Ni trong những dung dịch muối sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2, AgNO3. Hãy cho biết muối nào có phản ứng với Ni. Giải thích và viết phương trình hoá học.

 

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Ni có thể phản ứng với các dung dịch muối: CuSO4, Pb(NO3)2, AgNO3.

Phản ứng Kim loại + dung dịch muối → Muối mới + kim loại mới.

Các phương trình hóa học như sau:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{Ni + CuS{O_4} \to NiS{O_4} + Cu}\\
{Ni + Pb{{(N{O_3})}_2} \to Ni{{(N{O_3})}_2} + Pb}\\
{Ni + 2AgN{O_3} \to Ni{{(N{O_3})}_2} + 2Ag}
\end{array}\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 100 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1