YOMEDIA
NONE

Bài tập 9 trang 101 SGK Hóa học 12

Giải bài 9 tr 101 sách GK Hóa lớp 12

Có 5 kim loại là Mg, Ba, Al, Fe, Ag. Nếu chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 loãng thì có thể nhận biết được các kim loại:

A. Mg, Ba, Ag.

B. Mg, Ba, Al.

C. Mg, Ba, Al, Fe.

D. Mg, Ba, Al, Fe, Ag.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 9

Các bước nhận biết tiến hành như sau:

Bước 1: Dùng dung dịch H2SO4 loãng

Ba2+ + SO42- → BaSO(Trắng)

Ag không hiện tượng.

Mg, Fe, Al tạo muối MgSO4, FeSO4 và Al2(SO4)3

Bước 2: Lọc kết tủa ta có được thêm thuốc thử là Ba(OH)2.

Xuất hiện kết tủa trắng: MgSO4 + Ba(OH)2 → Mg(OH)2 + BaSO (Trắng)

Có kết tủa trắng rồi hóa nâu: FeSO4 + Ba(OH)2 → Fe(OH)(nâu) + BaSO4 (Trắng)

Có kết tủa keo trắng và tan trong bazơ dư:

Al2(SO4)3 + 3Ba(OH)→ 2Al(OH)3 (trắng)+ 3BaSO(trắng)

2Al(OH)3 + Ba(OH)→ Ba(AlO2)2 + 4H2O

Như vậy nếu chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 loãng thì có thể nhận biết được các kim loại: Mg, Ba, Al, Fe, Ag.

⇒ Đáp án đúng là D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 101 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF