YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 101 SGK Hóa học 12

Giải bài 8 tr 101 sách GK Hóa lớp 12

Cho 16,2 gam kim loại M có hoá trị n tác dụng với 0,15 mol O2. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hoà tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít H2 ở đktc. Kim loại M là:

A. Fe.

B. Al.

C. Ca

D. Mg.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 8

4M     + nO2 → 2M2On

0,6/n                0,15 (mol)

M2On + 2nHCl → 2MCln + nH2O

\(\begin{array}{l}
M + nHCl \to MC{l_n} + \frac{n}{2}{H_2}\\
\frac{{1,2}}{n}\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\frac{{13,44}}{{22,4}} = 0,6\;(mol)\\
{n_M} = \frac{{0,6}}{n} + \frac{{1,2}}{n} = \frac{{1,8}}{n}\;(mol)
\end{array}\)

\(\Rightarrow M = 16,2: \frac{1,8}{n} = 9n\) (Biện luận)

n = 3 và M = 27 (Al)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 101 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 6 trang 101 SGK Hóa học 12

Bài tập 7 trang 101 SGK Hóa học 12

Bài tập 9 trang 101 SGK Hóa học 12

Bài tập 10 trang 101 SGK Hóa học 12

Bài tập 22.1 trang 49 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.2 trang 49 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.3 trang 49 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.4 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.5 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.6 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.7 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.8 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.9 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.10 trang 50 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.11 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.12 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.13 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.14 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.15 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.16 trang 51 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.17 trang 52 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.18 trang 52 SBT Hóa học 12

Bài tập 22.19 trang 52 SBT Hóa học 12

Bài tập 1 trang 125 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 2 trang 125 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 3 trang 125 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 125 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 5 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 6 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 7 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 8 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 9 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 10 trang 126 SGK Hóa học 12 nâng cao

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON