YOMEDIA
NONE

Hoá học 10 Bài 19: Luyện tập Phản ứng oxi hóa - khử


Nội dung bài giảng Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử ôn tập lại kiến thức về Chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá, Phản ứng oxi hoá- khử, Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm về Chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa

  • Chất khử: Chất nhường e → Số oxi hoá tăng
  • Chất oxi hoá: Chất nhận e → Số oxi hoá giảm
  • Sự khử: Sự nhận e → Làm giảm số oxi hoá
  • Sự oxi hoá: Sự nhường e → Làm tăng số oxi hoá

1.2. Mối quan hệ giữa sự khử và sự oxi hóa

Sự khử và sự oxi hoá luôn xảy ra đồng thời → Đó là phản ứng oxi hoá khử

1.3. Định nghĩa về phản ứng oxi hóa khử

Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học, trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng, hay phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố.

1.4. Phân loại phản ứng hóa học vô cơ

Dựa vào số oxi hoá, phản ứng hoá học chia làm 2 loại: Phản ứng oxi hoá khử và phản ứng  không thuộc loại phản ứng oxi hoá khử 

Bài tập minh họa

Bài 1:

Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa khử sau đây:

a) Al  + Fe3O4  → Al2O3   +  Fe

b) FeSO­4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

c) FeS2 + O2 → Fe2O3  +  SO2

d) KClO3  → KCl  + O2

e) Cl2  + KOH  → KCl  + KClO3 + H2O

Hướng dẫn:

a)  8Al  + 3Fe3O4  → 4Al2O3   +  9Fe

Al + Fe3O4

b) 10FeSO­4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 +2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

FeSO4+KMnO4+H2SO4

c) 4FeS2 +11 O2  → 2Fe2O3  +  8SO2

FeS2+O2

d) 2KClO3  → 2KCl  + 3O2

Nhiệt phân KClO3

e) 3Cl2  + 6KOH  → 5KCl  + KClO3 + 3H2O

Cl2+KOH

3. Luyện tập Bài 19 Hóa học 10

Sau bài học cần nắm: kiến thức về Chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá, Phản ứng oxi hoá- khử, Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ.

3.1. Trắc nghiệm

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử có phương pháp và lời giải chi tiết giúp các em luyện tập và hiểu bài.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể hệ thống lại nội dung bài học thông qua phần hướng dẫn Giải bài tập Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử.

Bài tập 1 trang 88 SGK Hóa học 10

Bài tập 2 trang 89 SGK Hóa học 10

Bài tập 3 trang 89 SGK Hóa học 10

Bài tập 4 trang 89 SGK Hóa học 10

Bài tập 5 trang 89 SGK Hóa học 10

Bài tập 6 trang 89 SGK Hóa học 10

Bài tập 7 trang 89 SGK Hóa học 10

Bài tập 8 trang 89 SGK Hóa học 10

Bài tập 9 trang 90 SGK Hóa học 10

Bài tập 10 trang 90 SGK Hóa học 10

Bài tập 11 trang 90 SGK Hóa học 10

Bài tập 12 trang 90 SGK Hóa học 10

Bài tập 19.1 trang 46 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.2 trang 46 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.3 trang 47 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.4 trang 47 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.5 trang 47 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.6 trang 48 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.7 trang 48 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.8 trang 48 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.9 trang 48 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.10 trang 48 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.11 trang 48 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.12 trang 49 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.13 trang 49 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.14 trang 49 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.15 trang 49 SBT Hóa học 10

Bài tập 1 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 7 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 8 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 9 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 10 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 11 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

4. Hỏi đáp về Bài 19 Chương 4 Hóa học 10

Trong quá trình học tập nếu có bất kì thắc mắc gì, các em hãy để lại lời nhắn ở mục Hỏi đáp để cùng cộng đồng Hóa HOC247 thảo luận và trả lời nhé.

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF