ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19.5 trang 47 SBT Hóa học 10

Bài tập 19.5 trang 47 SBT Hóa học 10

Phản ứng nào cho dưới đây chỉ xảy ra sự thay đổi số oxi hoá của một nguyên tố ?

A. KClO→ KCl + O2

B. KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

C. KNO3 → KNO+ O2

D. NH4NO3 → N2O + H2O

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.5

 
 

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.5 trang 47 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • trang lan

  Oxi hóa khử { các bn giải hộ mik cụ thể nha, lập bán gì đó nữa nha} giúp mik nhahaha

  24. FexOy + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O

  25. FexOy + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

  26. FexOy + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + NO2 + H2O

  27. FeS + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O + H2SO4

  28. FeS + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O + H2SO4

  29. FeS2 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + N2O + H2O + H2SO4

  30. Cu2S + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO + H2O + CuSO4

  31. CuFeS2 + HNO3 -> Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 + NO + H2O + H2SO4

  32. HCl + KMnO4 -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

  33. NO + K2Cr2O7 + H2SO4 -> HNO3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O

  34. H2S + HClO3 -> HCl + H2SO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Long lanh

  Cân bằng PTHH sau bằng phương pháp thăng bằng electron

  FeS2.CuS2 + O2 \(\rightarrow\) CuO + Fe2O3 + SO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1