ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hãy nêu ví dụ về phản ứng phân hủy tạo ra:

a) hai đơn chất.

b) hai hợp chất.

c) một đơn chất và một hợp chất..

Hãy cho biết các phản ứng đó có phải là phản ứng oxi hóa-khử hay không? Giải thích.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Phản ứng phân hủy

Câu a:

Hai đơn chất: 2HgO→ 2Hg + O2 ; 

H2S → H2 + S

Câu b:

Hai hợp chất: Cu(OH)2 → CuO+ H2O   

CaCO3→ CaO + CO2

Câu c:

Một đơn chất và một hợp chất: 2KClO3 → 2KCl + 3O2

2KNO3 → 2KNO2 + O2

Ở a) và c) là phản ứng oxi hóa khử vì số oxi hóa của các nguyên tố thay đổi;

Ở b) không phải phản ứng oxi hóa khử vì số oxi hóa không thay đổi.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 112 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tuấn Huy

  Câu 1: Hoàn thành các PTHH sau:

  a. KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

  b. CxHyOz + O2 CO2 + H2O

  c. Al(NO3)3 Al2O3 + NO2 + O2

  d. FenOm + CO FexOy + CO2

  e, Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

  Câu 2:

  Để điều chế khí A, bạn Bình đã lắp đặt thí nghiệm như hình vẽ sau :

  1

  Theo em cách lắp đặt thí nghiệm như bạn Bình đã đúng chưa, giải thích vì sao ?

  Câu 3: Dùng khí H2 dư khử hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp CuO và FexOy có số mol như nhau thu được hỗn hợp 2 kim loại. Hòa tan hỗn hợp kim loại này bằng dung dịch HCl dư, thoát ra 448cm3 H2 (đktc). Xác định công thức phân tử của oxit sắt.

  Câu 4: Cho 45,5 gam hỗn hợp các kim loại Zn, Cu, Ag trong dung dịch HCl dư thu được 4,48 lit H2 (đktc). Nếu nung một lượng hỗn hợp trên trong không khí, phản ứng xong thu được hỗn hợp chất rắn có khối lượng là 51,9 gam. Xác định % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

  Câu 5: Thổi từ từ V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO và H2 đi qua một ống đựng 16,8 gam hỗn hợp 3 oxit: CuO, Fe3O4, Al2O3 nung nóng, phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng thu được m gam chất rắn và một hỗn hợp khí và hơi nặng hơn khối lượng của hỗn hợp V là 0,32 gam. Tính V và m.

  Câu 6: A là một hợp chất chứa 46,67% nitơ. Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam A cần dùng 2,016 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy gồm N2, CO2, hơi nước, trong đó VCO2 : V hơi nước = 1:2. Xác định công thức phân tử của A biết công thức đơn giản nhất của A cũng là công thức phân tử.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Anh

  1, Hòa tan hoàn toàn 8,9g hỗn hợp Zn, Mg bằng dung dịch H2SO4 đặc thu được 1,12 lít SO2 (ở đktc), 1,6g S (là những sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Khối lượng muối khan trong dung dịch X là?
  2, Cho 1,35g hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, NO2 có tỉ khối so với hiđrô bằng 20. Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1