YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 89 SGK Hóa học 10

Giải bài 8 tr 89 sách GK Hóa lớp 10

Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa, hãy cho biết vai trò các chất tham gia trong các phản ứng oxi hóa – khử sau:

a) Cl2 + 2HBr → 2HCl + Br2.

b) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O.

c) 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O.

d) 2FeCl2 +Cl2 → 2FeCl3.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 8

Vai trò các chất trong các phản ứng oxi hóa – khử sau là:

Câu a:

\(\mathop {C{l_2}}\limits^0  + 2H\mathop {Br}\limits^{ - 1}  \to 2H\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  + \mathop {B{r_2}}\limits^0 \)

⇒ Chất khử HBr, chất oxi hóa Cl2

Câu b:

\(\mathop {Cu}\limits^0  + 2{H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4} \to \mathop {Cu}\limits^{ - 1} S{O_4} + \mathop S\limits^{ + 4} {O_2} + 2{H_2}O\)

⇒ Chất khử Cu, chất oxi hóa H2SO4

Câu c:

\(2H\overset{+5}{N}O_{3} + 2H_{2}\overset{-2}{S} \rightarrow 3\overset{0}{S}\downarrow +2 \overset{+2}{N}O + 4H_{2}O\)

⇒ Chất khử H2S, chất oxi hóa HNO3

Câu d:

\(2\mathop {Fe}\limits^{ + 2} C{l_2} + \mathop {C{l_2}}\limits^0  \to 2\mathop {Fe}\limits^{ + 2} \mathop {C{l_3}}\limits^{ - 1} \)

⇒ Chất khử FeCl2, chất oxi hóa Cl2

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 89 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON