YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 8 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hãy cho biết số oxi hóa của nitơ trong các phân tử và ion dưới đây :

Đinitơ oxit N2O;   Axit nitric HNO  Ion nitrit NO2-;

Hidrazin N2H4;    Hiđroxylamin NH2OH;   Amoniac NH3;

Nitơ đioxit NO2;    Ion nitrat NO3;    Ion hidrazini N2H5 ;

Axit nitrơ HNO2;    Đinitơ pentaoxit N2O5;   lon amoni NH4+;

Khí nitơ N2;    Nitơ monooxit NO;   Đinitơ tetraoxit N2O4.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Số oxi hóa của nitơ trong các phân tử và ion là:

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 113 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • thu hằng

  cho 13 gam kẽm tác dụng với dung dịch HNO3 Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được một phẩy 792 lít NO và dung dịch X khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  Al + H2SO4 ---> AL2(SO4)3 + SO2 + H2O

  #Cân bằng theo phương pháp thăng bằng electron như thế nào ạ ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • hoàng duy

  PT : FexOy + HNO3 =>Fe(NO3)3 + NO +H2O

  MxOy + HNO3 => M(NO3)n + NO +H2O

  Cân bằng theo số oxi hóa

  Giair giúp e ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  một hỗn hợp X gồm 0.04 mol Al và 0.06 mol Mg. nếu đem hỗn hợp X hòa tan hoàn toàn trong HNO3 đặc nóng thu được 0.03 mol sản phẩm Y do sự khử của \(N^{+5}\). Nếu đem hỗn hợp X đó hòa tan trong H2SO4 đặc nóng thì thu được 0.12mol sản phẩm Z do sự khử của \(S^{+6}\).Y và Z lần lượt là

  A.N2O , H2S

  B.NO2, SO2

  C.NO2 , SO2

  D.NH4NO3 , H2S

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen
  Để 2,52 gam bột sắt trong không khí, sau một thời gian thu được 2,84 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Để hòa tan hết X cần 500 ml dung dịch HNO3 a (mol/l), sau phản ứng sinh ra 0,56 lít NO (sản phẩm khử duy nhất,đktc) và dung dịch Y. Tính giá trị của a và khối lượng chất tan trong Y
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  Câu 1: Hoàn thành các PTHH sau:

  a. KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

  b. CxHyOz + O2 CO2 + H2O

  c. Al(NO3)3 Al2O3 + NO2 + O2

  d. FenOm + CO FexOy + CO2

  e, Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

  Câu 2:

  Để điều chế khí A, bạn Bình đã lắp đặt thí nghiệm như hình vẽ sau :

  1

  Theo em cách lắp đặt thí nghiệm như bạn Bình đã đúng chưa, giải thích vì sao ?

  Câu 3: Dùng khí H2 dư khử hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp CuO và FexOy có số mol như nhau thu được hỗn hợp 2 kim loại. Hòa tan hỗn hợp kim loại này bằng dung dịch HCl dư, thoát ra 448cm3 H2 (đktc). Xác định công thức phân tử của oxit sắt.

  Câu 4: Cho 45,5 gam hỗn hợp các kim loại Zn, Cu, Ag trong dung dịch HCl dư thu được 4,48 lit H2 (đktc). Nếu nung một lượng hỗn hợp trên trong không khí, phản ứng xong thu được hỗn hợp chất rắn có khối lượng là 51,9 gam. Xác định % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

  Câu 5: Thổi từ từ V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO và H2 đi qua một ống đựng 16,8 gam hỗn hợp 3 oxit: CuO, Fe3O4, Al2O3 nung nóng, phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng thu được m gam chất rắn và một hỗn hợp khí và hơi nặng hơn khối lượng của hỗn hợp V là 0,32 gam. Tính V và m.

  Câu 6: A là một hợp chất chứa 46,67% nitơ. Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam A cần dùng 2,016 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy gồm N2, CO2, hơi nước, trong đó VCO2 : V hơi nước = 1:2. Xác định công thức phân tử của A biết công thức đơn giản nhất của A cũng là công thức phân tử.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  1, Hòa tan hoàn toàn 8,9g hỗn hợp Zn, Mg bằng dung dịch H2SO4 đặc thu được 1,12 lít SO2 (ở đktc), 1,6g S (là những sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Khối lượng muối khan trong dung dịch X là?
  2, Cho 1,35g hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, NO2 có tỉ khối so với hiđrô bằng 20. Tổng khối lượng muối nitrat sinh ra là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  các bạn cân bằng hộ mình 4 phương trình oxi hóa khử này với ạ

  1) Fe3O4 + HNO3 --------> Fe(NO3)3 + NxOy + H20

  2) Fe(OH)x + HNO3----> Fe(NO3)3 + NO +H2O

  3) Fe +HNO3 ------> Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

  4) MxOy + H2O---------> MOH + 02

  lưu ý là ở câu 1 2 3 x:y là các hệ số nha các bạn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  lập phương trình phản ứng oxi hóa - khử của:

  C2H8 + HNO3 -> CO2 + NO +H2O

  C2H2 + H2SO4 -> CO2 + SO2 + H2O

  Mong mọi người giải chi tiết dùm ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Cho phản ứng oxi hoá khử sau với các hệ số là các số nguyên tối giản

  aKHSO4 + bFe(NO3)2à cFe(NO3)3 + dFe2(SO4)3 + eK2SO4 + gNO +h H2O.

  Tổng c+d có giá trị là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  cân bằng  phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron , xác định chất ooxxi hóa , chất khử : CrI3 + KOH + Cl2 tạo thành K2CrO4 + KIO3 + KCl + H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON