AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng \(d:\left\{ \begin{array}{l}
  x = 1 + 3t\\
  y = 1 + 4t\\
  z = 1
  \end{array} \right.\). Gọi \(\Delta \) là đường thẳng đi qua điểm A(1; 1;1) và có vectơ chỉ phương \(\vec u = \left( {1; - 2;2} \right)\). Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi d và \(\Delta \) có phương trình là

  • A. \(\left\{ \begin{array}{l}
   x = 1 + 7t\\
   y = 1 + t\\
   z = 1 + 5t
   \end{array} \right.\)
  • B. \(\left\{ \begin{array}{l}
   x =  - 1 + 2t\\
   y =  - 10 + 11t\\
   z =  - 6 - 5t
   \end{array} \right.\)
  • C. \(\left\{ \begin{array}{l}
   x =  - 1 + 2t\\
   y =  - 10 + 11t\\
   z = 6 - 5t
   \end{array} \right.\0
  • D. \(\left\{ \begin{array}{l}
   x = 1 + 3t\\
   y = 1 + 4t\\
   z = 1 - 5t
   \end{array} \right.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương trình tham số đường thẳng \(\Delta :\left\{ \begin{array}{l}
  x = 1 + t'\\
  y = 1 - 2t'\\
  z = 1 + 2t'
  \end{array} \right.\).

  Chọn điểm \(B\left( {2; - 1;3} \right) \in \Delta \), AB = 3.

  Điểm \(C\left( {\frac{{14}}{5};\frac{{17}}{5};1} \right)\) hoặc \(C\left( { - \frac{4}{5}; - \frac{7}{5};1} \right)\) nằm trên d thỏa mãn AC = AB.

  Kiểm tra được điểm \(C\left( { - \frac{4}{5}; - \frac{7}{5};1} \right)\) thỏa mãn \(\widehat {BAC}\) nhọn.

  Trung điểm của BC là \(I\left( {\frac{3}{5}; - \frac{6}{5};2} \right)\). Đường phân giác cần tìm là AI có vectơ chỉ phương

  \(\vec u = \left( {2;11; - 5} \right)\) và có phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}
  x =  - 1 + 2t\\
  y =  - 10 + 11t\\
  z = 6 - 5t
  \end{array} \right.\),

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>