• Câu hỏi:

  Cho hàm số f(x) thỏa mãn \(f\left( 2 \right) =  - \frac{2}{9}\) và \(f'\left( x \right) = 2x{\left[ {f\left( x \right)} \right]^2}\) với mọi \(x \in R\). Giá trị của \(x \in R\) bằng

  • A. \( - \frac{{35}}{{36}}\)
  • B. \( - \frac{2}{3}\)
  • C. \( - \frac{{19}}{{36}}\)
  • D. \( - \frac{2}{{15}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \(f'\left( x \right) = 2x{\left[ {f\left( x \right)} \right]^2}\mathop  \Leftrightarrow \limits^{f\left( x \right) \ne 0} \frac{{f'\left( x \right)}}{{{{\left[ {f\left( x \right)} \right]}^2}}} = 2x \Leftrightarrow {\left[ {\frac{1}{{f\left( x \right)}}} \right]^\prime } =  - 2x \Leftrightarrow \frac{1}{{f\left( x \right)}} =  - {x^2} + C\).

  Từ \(f\left( 2 \right) =  - \frac{2}{9}\) suy ra \(C =  - \frac{1}{2}\).

  Do đó \(f\left( 1 \right) = \frac{1}{{ - {1^2} + \left( { - \frac{1}{2}} \right)}} =  - \frac{2}{3}\).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC