YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây là đặc điểm nổi bật của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930?

  • A. Khuynh hướng vô sản và tư sản đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng.
  • B. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân từ tự phát sang tự giác.
  • C. Sự chuyển biến về tư tưởng của giai cấp tiểu tư sản trước tác động của chủ nghĩa Mác - Lênin.
  • D. Khuynh hướng vô sản và tư sản có mục tiêu và hình thức đấu tranh khác nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA