RANDOM
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào là điểm khác nhau giữa Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam? 

  • A. Đề ra phương hướng chiến lược.
  • B. Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng.
  • C. Xác định giai cấp lãnh đạo.
  • D. Xác định phương pháp đấu tranh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>