AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chung dẫn đến sự chuyển hóa của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, phân hóa của Tân Việt Cách mạng đảng và thất bại của Việt Nam Quốc dân Đảng ở Việt Nam là

   

  • A. sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam.
  • B. chính sách tăng cường đàn áp và bóc lột của thực dân Pháp.
  • C. quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.
  • D. sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA