• Câu hỏi:

  Giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) = \frac{x}{{x + 3}}\) trên đoạn [- 2;3] bằng  

  • A. - 2
  • B. \(\frac{1}{2}.\)
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hàm số \(f\left( x \right) = \frac{x}{{x + 3}}\) xác định trên đoạn [- 2;3] 

  Ta có:

  \(f'\left( x \right) = \frac{{1.3 - 0.1}}{{{{\left( {x + 3} \right)}^2}}} = \frac{3}{{{{\left( {x + 3} \right)}^2}}} > 0,\forall x \in \left[ { - 2;3} \right] \Rightarrow \) Hàm số luôn đồng biến trên đoạn [- 2;3] 

  Suy ra GTLN của hàm số \(f\left( x \right) = \frac{x}{{x + 3}}\) trên đoạn [- 2;3] là: \(f\left( 3 \right) = \frac{3}{{3 + 3}} = \frac{1}{2}\) 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC