• Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y=f(x)\) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số \(y = \left| {f\left( {\left| x \right|} \right)} \right|\) có tất cả bao nhiêu điểm cực trị?

  • A. 9
  • B. 7
  • C. 6
  • D. 8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số có dạng: \(y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\,\,\left( {a \ne 0} \right)\) 

  Đồ thị hàm số đi qua các điểm \(\left( {2; - 1} \right),\left( { - 1;3} \right),\left( {1; - 1} \right),\left( {2;3} \right)\) 

  \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
   - 1 =  - 8a + 4b - 2c + d\\
  3 =  - a + b - c + d\\
   - 1 = a + b + c + d\\
  3 = 8a + 4b + 2c + d
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = 1\\
  b = 0\\
  c =  - 3\\
  d = 1
  \end{array} \right. \Rightarrow y = {x^3} - 3x + 1.\) 

  Khi đó ta có đồ thị hàm số \(y = \left| {\left| {{x^3}} \right| - 3\left| x \right| + 1} \right|\) như hình vẽ sau.

  Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số có 7 điểm cực trị.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC