• Câu hỏi:

  Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó?

  • A. \(y = {\log _{\sqrt 3 }}x.\)
  • B. \(y = {\log _{\frac{\pi }{4}}}x.\)
  • C. \(y = {\left( {\frac{\pi }{3}} \right)^x}.\)
  • D. \(y = {\log _2}\left( {\sqrt x  + 1} \right).\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  +) Đáp án A: Ta có: \(a = \sqrt 3  > 1 \Rightarrow \) hàm số đồng biến trên \(\left( {0; + \infty } \right)\).

  +) Đáp án B: Ta có: \(0 < a = \frac{\pi }{4} < 1 \Rightarrow \) hàm số nghịch biến trên \(\left( {0; + \infty } \right)\).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC